Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Fysioterapi

Fysioterapi inngår som ein del av helsetilbodet til Hemsedal kommune og er ei lovpålagt teneste.

Arbeidsområdar for fysioterapitjenesta

• Helsefremmande og førebyggjande arbeid

• Behandling

• Habilitering/rehabilitering

• Hjelpemidlar

• Gruppetrening

Mål for fysioterapitjenesta

• Befolkninga tek ansvar for eiga helse.

• Omfang og konsekvensar av skadar, belastningslidingar, livsstilsjukdommar og psykiske lidingar reduserast og at sjukefråværet gjeng ned.

• Dei med medfødde eller ervervede funksjonshemningar gjenvinn, beheld og utviklar  si funksjonsevne og opplev deltaking og mestring.

• Behovet for omsorgsteneste heime og i institusjon unngås eller utsetjast ved at brukar opprettheld funksjonsevna.

• Fysioterapitenesta skal vere ei serviceretta og effektiv teneste med høg fagleg kvalitet. Tenesta gir tilbod til brukarar  i heile livslaupet, frå nyfødd til dei eldste.

 

Fysioterapeut med drifttilskot

Kommuna har driftsavtale med private fysioterapeutar i tilegg til kommunale ansatte.

Frå 1.januar 2018 treng ikkje pasientar lenger henvisning frå lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få stønad til fysioterapi. 

Dette betyr at pasientar som har behov for fysioterapi kan oppsøka fysioterapeut direkte. Det er fortsatt ein forutsetning for stønad at pasienten går til ein fysitoerapeut som har driftsavtale med kommuna. Sjølv om kravet til henvisning faller bort, er det ikkje til nokon hinder for at pasientar fortsatt kan komme med henvisning til fysioterapi.

Tenesta kan bidra med

• Undersøking

• Funksjonstrening/motorisk vurdering

• Utforming og oppfølging av tiltak

• Behandling

• Gruppetrening

• Opptrening etter medisinske inngrep

• Veiledning, informasjon og undervisning  

 

Kriteria/vilkår

Den enkelte fysioterapeut har eit sjølvstendig ansvar for å vurdra pasientens behandlingsbehov og skal ved behov samarbeide med pasientens fastlege og med andre relevante tenesteytere.

Fysioterapeutar med driftsavtale skal vurdere alle henvendelser og prioritere ut fra haste og alvorlighetsgrad.

 

Kontaktinfo

Hemsedal kommune har driftsavtale med:

Anna Pedersen: Spesialist i allmenn fysioterapi

Tlf: 412 89 486 / 31408873   Hemsedal Helsesenter, hemsedalsvegen 2887. Anna Pedersen fysioterapi

e-post: anna.pedersen@hemsedal.kommune.no 

 

 Terje Skulstad: Manuellterapeut og spesialist i idrettsfysioterapi

Tlf: 934 68 426    Helselaben, Hovtunsenteret 2etg. Helselaben

e-post: terje@helselaben.no

Kommunal Fysioterapi

Er ein viktig del av den tverrfaglige kommunehelsetenesta

Tenesta kan bidra med

  • Fysioterapi knytta til skule, barnehage og helsestasjon.
  • Forebyggande tiltak, usikkerhet knytta til barns utvikling og habilitering av barn med sjukdom og skade.
  • Rehabilitering knytta til Bygdaheimen og heimebaserte tenester med fokus på å ivareta og oppretthalde funksjon.
  • Fallforebyggande tiltak.
  • Behandling og trening individuelt og i grupper i sal og varmtvatnbasseng
  • Hjelpemiddelformidling, søknader, utprøving og tilpassing

 

Kontaktinfo

Fysioterapeut:

Marianne Intelhus: 958 03 007 (mandag-fredag) marianne.intelhus@hemsedal.kommune.no

Kathrine Gabrielsen: 947 93 793 (mandag - fredag) katrine.gabrielsen@hemsedal.kommune.no

Synnøve Vågen Venås: 480 27 699 (mandag-torsdag) synnove.vagen.venas@hemsedal.kommune.no

Frisklivskoordinator:

Tordis Neteland: 31 40 88 18/ 970 58 818 (mandag - torsdag) tordis.neteland@hemsedal.kommune.no

Ergoterapeut:

Tuva Øyen: 906 49 819 (mandag og torsdag) tuva.oyen@hemsedal.kommune.no

 Aktivitetstilbud

Her er ein oversikt over tilbod til brukarar. Påmelding til instruktør

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
         

11.00
Trim for bebuarar på Bygdaheimen og heimebuande

 30 min

Instruktør Marianne

   

 

 

 

11.00
Trim for bebuarar på Bygdaheimen og heimebuande

30 min

Instruktør Marianne

     

 

 

 

12.30
Bassengtrening

(pasienter/henvist av fysioterapeut)

40 min

Instruktør Synnøve

 

13-14

Barseltrening

Treningssalen i kjellaren på Bygdaheimen

Instruktør Synnøve

 

 

 

 

 

Pris for tenesta

Når du går til fysioterapeut eller manuellterapeut, får du dekket deler av utgiftene dine til behandlingen. Som hovedregel må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 2.

Fra 1.januar 2017 må alle betale egenandel for behandling for fysioterapeut. Diagnoselista som tidligere ga rett til gratis fysioterapi avvikles. Barn under 16 år og personer med yrkesskade er fritatt for egenandel.

Egenandel betales frem til en har nådd beløpsgrense for frikort som er 2085 kroner

Egenandel kan betalast med kort og VIPPS

 Eigenandel 2018 

Utlån av hjelpemidlar

Korttidsutlån

Dersom du bur eller opphald deg i kommuna og har behov for hjelpemidlar i ei kortare periode, kan du låne dette frå det kommunale hjelpemiddellagret. Ta kontalt med ergoterapeut for utlån.

Eksemplar på hjelpemidlar er:

• krykkjer

• rullator

• toalettforhøyar

• badekarbrett

• toalettstol

• dusjkrakk

• manuell rullestol.

Lånetida er 3 månader, med muligheit for forlengelse.

Langtidsutlån

Har du varig (over 2 år) behov for hjelpemidlar, ta kontakt med ergoterapeut som sørgjer for utreiing og søknad vidare til NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud.

Hjelpemiddelbehovet vurderast av ergoterapeut saman med brukar og/eller pårørande.

Terapeuten i kommuna har ansvar for å begrunne hjelpemiddelbehovet i søknaden (som dei sender til NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud), og for at opplæring i bruk av hjelpemidlane blir gjeve.

Vi gjer oppmerksom på at det kan ta fleire veker eller månader å få hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud.

Vaktmeistar  eller ergoterapeut tek kontakt med brukar/pårørande når hjelpemidla er komne. 

Div lenker

Kva er fysioterapi 

Hjelpemiddelsentralen i Buskerud