Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Fysioterapi/Ergoterapi

Fysioterapi og ergoterapi inngår som ein del av helsetilbodet til Hemsedal kommune og er ei lovpålagt teneste.

Telefon og videokonsultasjon

Vi i fysioterapitjenesten tilbyr nå tlf- og videokonsultasjon med sikker innlogging som et alternativ frem til vi kan ta imot pasienter som vanlig. Disse tjenestene følger takstplakaten til Helfo/frikort/egenandelstak 2.
Vi har flyttet til nye, flotte lokaler i 3. etg over banken.

Pasienter som blir utskrevet fra sykehus med sykdom eller skade som kan gi fare for varige fysiske mén skal fortsatt motta fysioterapi. Hvilken type oppfølging(tlf/video eller vanlig konsultasjon) de kan få vurderes i samråd med lege.

Under er en oppskrift for hvordan du som pasient kan gå frem for å bestille tlf- eller videokonsultasjon: 

 1. Logg inn i PasientSky-appen til iOS eller Android, eller via pasientsky.no
 2. Søk opp *Fysioterapitjenesten Hemsedal kommune* for kommunale fysioterapeuter og *Hemsedal fysioterapi* for Anna Pedersen for å se når behandleren din tilbyr videokonsultasjon
 3. Velg ønsket dato og klokkeslett, og reserver din time
 4. 10 minutter før din time starter, logger du inn i PatientSky og starter konsultasjon ved å trykke på «Start videokonsultasjon»

Slik gjennomføres en videokonsultasjon.pdf

Se også video HER for hvordan du kan bruke videokonsultasjon.

Om noen har spørsmål rundt fysioterapioppfølging i denne spesielle situasjonen ta kontakt med en av fysioterapeutene under:

Anna Pedersen, mob: 41289486

Katrine Gabrielsen, mob: 94793793

Marianne Intelhus, mob: 95803007

Stine Money, mob: 48027699

 

Arbeidsområdar for fysioterapitjenesta

• Helsefremmande og førebyggjande arbeid

• Behandling

• Habilitering/rehabilitering

• Hjelpemidlar

• Gruppetrening

Mål for fysioterapitjenesta

• Befolkninga tek ansvar for eiga helse.

• Omfang og konsekvensar av skadar, belastningslidingar, livsstilsjukdommar og psykiske lidingar reduserast og at sjukefråværet gjeng ned.

• Dei med medfødde eller ervervede funksjonshemningar gjenvinn, beheld og utviklar  si funksjonsevne og opplev deltaking og mestring.

• Behovet for omsorgsteneste heime og i institusjon unngås eller utsetjast ved at brukar opprettheld funksjonsevna.

• Fysioterapitenesta skal vere ei serviceretta og effektiv teneste med høg fagleg kvalitet. Tenesta gir tilbod til brukarar  i heile livslaupet, frå nyfødd til dei eldste.

 

Fysioterapeut med drifttilskot

Kommuna har driftsavtale med private fysioterapeutar i tilegg til kommunale ansatte.

Frå 1.januar 2018 treng ikkje pasientar lenger henvisning frå lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få stønad til fysioterapi. 

Dette betyr at pasientar som har behov for fysioterapi kan oppsøka fysioterapeut direkte. Det er fortsatt ein forutsetning for stønad at pasienten går til ein fysitoerapeut som har driftsavtale med kommuna. Sjølv om kravet til henvisning faller bort, er det ikkje til nokon hinder for at pasientar fortsatt kan komme med henvisning til fysioterapi.

Tenesta kan bidra med

• Undersøking

• Funksjonstrening/motorisk vurdering

• Utforming og oppfølging av tiltak

• Behandling

• Gruppetrening

• Opptrening etter medisinske inngrep

• Veiledning, informasjon og undervisning  

 

Kriteria/vilkår

Den enkelte fysioterapeut har eit sjølvstendig ansvar for å vurdra pasientens behandlingsbehov og skal ved behov samarbeide med pasientens fastlege og med andre relevante tenesteytere.

Fysioterapeutar med driftsavtale skal vurdere alle henvendelser og prioritere ut fra haste og alvorlighetsgrad.

 

Kontaktinfo

Hemsedal kommune har driftsavtale med:

Anna Pedersen: Spesialist i allmenn fysioterapi

Tlf: 412 89 486  Hemsedal Helsesenter, hemsedalsvegen 2887. Anna Pedersen fysioterapi

e-post: anna.pedersen@hemsedal.kommune.no 

 

 Terje Skulstad: Manuellterapeut og spesialist i idrettsfysioterapi

Tlf: 934 68 426    Helselaben, Hovtunsenteret 2etg. Helselaben

e-post: terje@helselaben.no

Kommunal Fysioterapi

Er ein viktig del av den tverrfaglige kommunehelsetenesta

Tenesta kan bidra med

 • Fysioterapi knytta til skule, barnehage og helsestasjon.
 • Forebyggande tiltak, usikkerhet knytta til barns utvikling og habilitering av barn med sjukdom og skade.
 • Rehabilitering knytta til Bygdaheimen og heimebaserte tenester med fokus på å ivareta og oppretthalde funksjon.
 • Fallforebyggande tiltak.
 • Behandling og trening individuelt og i grupper i sal og varmtvatnbasseng
 • Hjelpemiddelformidling, søknader, utprøving og tilpassing

 

Kontaktinfo

Fysioterapeut:

Marianne Intelhus: 958 03 007 (mandag-fredag) marianne.intelhus@hemsedal.kommune.no

Kathrine Gabrielsen: 947 93 793 (mandag - fredag) katrine.gabrielsen@hemsedal.kommune.no

Stine Money: 480 27 699 (mandag-fredag) stine.money@hemsedal.kommune.no

Frisklivskoordinator:

Tordis Neteland: 31 40 88 18/ 970 58 818 (mandag - torsdag) tordis.neteland@hemsedal.kommune.no

Ergoterapeut:

Tuva Øyen: 906 49 819 (mandag og torsdag) tuva.oyen@hemsedal.kommune.no

 Aktivitetstilbud

 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
         

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

13-14

Barseltrening

Treningssalen i kjellaren på Bygdaheimen

Instruktør Stine

 

 

 

 

 

 

 

Pris for tenesta

Når du går til fysioterapeut eller manuellterapeut, får du dekket deler av utgiftene dine til behandlingen. Som hovedregel må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 2.

Fra 1.januar 2017 må alle betale egenandel for behandling for fysioterapeut. Diagnoselista som tidligere ga rett til gratis fysioterapi avvikles. Barn under 16 år og personer med yrkesskade er fritatt for egenandel.

Eigenandel betalar ein fram til ein har nådd beløpsgrense for frikort som er kr.  2 176,-.

Eigenandel kan betalast med kort og VIPPS

Eigenandel 2021

Ergoterapi

Arbeidsområdar til ergoterapitjenesta

Ergoterapeuter gjør hverdagslivet mulig – for enda flere. Ergoterapeuter finner løsninger når det blir et gap mellom helsa og hverdagens krav.

Kommunens ergoterapitjeneste inngår som en del av kommunens helsetilbud og gis i forbindelse med behandling av sykdom eller skade til personer i alle aldre innenfor målgruppen for ergoterapi.

Ergoterapi hjelper mennesker til å fungere best mulig i hverdagen når de har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse. Ergoterapi innebærer blant annet:

 • kompensering for tapt funksjon med tekniske hjelpemidler
 • trening av daglige gjøremål eller andre ferdigheter
 • tilrettelegging og endring av boligen
 • tilpassing av aktiviteter, f.eks. arbeidsvaner
 • tilrettelegging for aktiv fungering i hjem, barnehage og skole
 • veiledning og informasjon

Hvem kan få tjenesten

Personer som har vansker med å klare daglige aktiviteter eller som står i fare for å få vansker i forbindelse med alder, funksjonshemming, sykdom eller skade.

Utlån av hjelpemidlar

Korttidsutlån

Dersom du bur, eller oppheld deg i kommunen, og treng hjelpemiddel i ei kortare periode, kan du låne dette frå det kommunale hjelpemiddellagret.

Utkøyring av hjelpemiddel frå kommunalt lager kr. 150,-.

Eksempel på hjelpemiddel er:

• krykkjer

• rullator

• toalettforhøyar

• badekarbrett

• toalettstol

• dusjkrakk

• manuell rullestol.

Lånetida er 3 månader, med muligheit for forlengelse.

Langtidsutlån

Har du varig (over 2 år) behov for hjelpemidlar, ta kontakt med ergoterapeut som sørgjer for utreiing og søknad vidare til NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud.

Hjelpemiddelbehovet vurderast av ergoterapeut saman med brukar og/eller pårørande.

Terapeuten i kommuna har ansvar for å begrunne hjelpemiddelbehovet i søknaden (som dei sender til NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud), og for at opplæring i bruk av hjelpemidlane blir gjeve.

Vi gjer oppmerksom på at det kan ta fleire veker eller månader å få hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud.

Vaktmeistar  eller ergoterapeut tek kontakt med brukar/pårørande når hjelpemidla er komne.

Kontaktinfo

Ergoterapeut:

Tuva Øyen: 906 49 819 (mandag og torsdag) tuva.oyen@hemsedal.kommune.no

Div lenker

Kva er fysioterapi 

kva er ergoterapi

Hjelpemiddelsentralen i Buskerud