Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Friskliv

Besøksadresse:

Imrevegen 30
3560 Hemsedal

Kontaktperson: Tordis Neteland

Tittel: Frisklivskoordinator

 

Friskliv - Hemsedal

Friskliv Hemsedal har sitt utspring i ei partnertskapsavtale mellom Buskerud Fylkeskommune og Hemsedal kommune.

 

Gjer det enklare å ta gode val for helsa med oppfølgning av Friskliv

 • Ein kommunal tverrfagleg helseteneste

  • Hjelp til å mestre helseutfordringar

  • Fremje fysisk og psykisk helse

  • Førebyggje eller avgrense sjukdom

 • På frisklivsentralen er du deltakar, ikkje pasient

        «Eg har fått god hjelp, men jobben har eg gjort sjølv»

 • Ønskjer du hjelp og støtte i din kvardag?

 • Bli meir fysisk aktiv?

 • Eit sunnare kosthald?

 • Betre søvn?

 • Tobakksfri kvardag?                                                                             

Fastlege, anna helsepersonell eller Nav kan henvise, men du kan og nytta deg av tilboda utan henvisning. 

 

Trening med Friskliv

Kanskje treng du ein venleg dytt for å koma i gong med trening? Friskliv gir ikkje behandling, men er ein helsefremmande og førebyggjande helseteneste. 

Du er deltakar i din eigen endringsprosess og set dine eigne mål. Kanskje er det ikkje den store justeringa som skal til?

Ein frisklivsresept gir deg oppfølging over 12 veker. Ein starthjelp til å koma i gong. Eigendel er pt. kr. 380,- og inkluderer deltaking på gruppetrening med Friskliv. Eigandelen er fastsett av kommunestyret i gebyrregulativet.

Målsetinga med deltakinga er at du i auka grad meistrar å ta vare på eigen helse, og at du forset med dei nye vanene dine når oppfølginga hos Friskliv vert avslutta. 

 

Gruppetrening hausten 2021

Måndag kl. 15.30 (annakvar gong er eigentrening) og torsdag kl. 14.00.

Treninga er variert med styrke og kondisjon og varar ein god times tid. Stad: I kjellaren på Bygdaheimen eller utandørs. 

NB! Påmelding. Begrensa antal plassar pga. Korona-situasjonen.

Ta gjerne kontakt med Frisklivskoordinator Tordis Neteland for å høyre meir om de ulike tilboda. Telefon: 970 58 818. Epost: friskliv@hemsedal.kommune.no

 

Frisklivsentralene i Hallingdal

Samarbeider om ulike tiltak som t.d.

•BraMat kurs

•Tobakksfrikurs

•Læring og meistringskurs

•Kompetansehevende kurs i Kols for ansatte vart halde i 2015, med midlar frå Fylkesmannen i Buskerud

•Brukerkurs for pasient og pårørende om Diabeteskurs type 2 vart halde i 2014, med midlar frå Fylkesmannen i Buskerud

 

Frisklivsløpet

Frisklivsløpet er eit lågterskeltilbod som Friskliv i Hallingdal har arrangert frå 2013. I 2015 var løpet i Hemsedal. I 2020 var ikkje løpet gjennomført pga. Korona-siutasjonen. Frisklivssentralene i heile Hallingdal er veldig glade for å informere at vi endelig kan gjennomføre Frisklivsløpet igjen i 2021. Datoen er den 25.september. 

Plakat Frisklivsløpet 2021.pdf

Kurs i regi av Friskliv

Kurstilbodet er i samsvar med dei Korona-smittevernreglane som gjeld til ei kvar tid. Endringar i tilbodet kan førekome.

 

Livsstyrketrening - oppstart 12.10.21

Hallinghelse og Frisklivssentralen i Hemsedal samarbeidar om interkommunalt kurs innan læring og meistring ved bruk av kursprogrammet Livsstyrketrening. 

Målgruppa er innbyggjarar i Hallingdal over 18 år som lev med langvarige/kroniske helseutfordringar. Evalueringane frå gjennomførte kurs i 2018 - 2020 syner stor nytteverdi.

 

DIGITALT INFORMASJONSMØTE TYSDAG 21. SEPTEMBER KL. 14.00 - 15.30. 

For å få eit innblikk i kva kurset omhandlar anbefalar me alle å delta på informasjonsmøtet. Påmelding for å få tilsendt link til informasjonsmøtet: https://kursihallingdal.no

 

PRAKTISK INFORMASJON OM KURSET:

 • 8 kurssamlingar, ein oppfølgningssamling 3 mnd. etter kursslutt
 • Fyrste samling er tysdag 12.10.21 kl. 11.30 - 14.30. 
 • Dei fylgjande samlingane er til same tid og stad:
 • 19.10, 26.10, 2.11, 9.11, 16.11, 23.11 og 30.11.21
 • Påmelding innan 01.10.21 via kursportalen https://kursihallingdal.no
 • Kurset er gratis
 • Kurset vert halde på Geilotun, Trekanten 2, Geilo

Kva Livsstyrketrening er:

* Bevisstgjering i forhold til eigen livssituasjon
* Oppmerksomheit på atferds- og tankemønster
* Bevisstgjering av ressursar og mulegheiter
* Auka eigenomsorg ved å ta gode val

Kva Livsstyrketrening IKKJE er:
* Ikkje eit kurs der du får råd om kva du bør gjera
* Ikkje tradisjonell undervisning om sjukdom,legemiddel osv.
* Ikkje ein stad der du fortel om di historie
* Ikkje ei fysisk treningsgruppe

Kurshaldarane er Tordis Neteland (Frisklivssentralen Hemsedal) og Ragna Torkelsgard (Hallinghelse), begge sertifiserte Livsstyrketrenarar.

Ta kontakt med Tordis, tlf. 970 58 818, epost: friskliv@hemsedal.kommune.no eller Ragna, tlf. 950 69 313, epost: ragna.torkelsgard@hallingdal.no om du har spørsmål. 

Sjå: www.livsstyrketrening.no for meir informasjon.

 

Tobakksfrikurs - oppstart 28.10.21

Tobakksfri er eit kurs for deg som ønskjer å slutte å røyke . Støtte i ei gruppe og strukturell veiledning vektleggast som viktige moment for å lykkast. Kurset er utvikla av Helsedirektoratet.

Målgruppa for kursa i 2021 er personar som røyker dagleg og det heng saman med rammene for pilotprosjektet for røykeslutt. 

Formålet med prosjektet er å få fleire til å forsøke å slutte å røyke ved bruk av den mest effektive metoden: profesjonell rettleiing i kombinasjon av legemidlar. Legemidlane er gratis, men ein forpliktar seg samtidig til å delta på røykesluttkurs. Ein kan og velje individuell rettleiing. 

 

Praktisk informasjon

 • 6 kurssamlingar, oppfølgningssamling utfrå behov
 • Fyrste samling er torsdag 28. oktober 2021 kl. 18.00 - 20.00.
 • Dei fylgjande samlingane er til same tid og stad:
 • 4.11, 11.11, 18.11, 25.11 og 9.12.2021.
 • Påmelding innan 20.10.21 via kursportalen https://kursihallingdal.no
 • Kurset er gratis
 • Kurset vert halde i lokala til Frisklivssentralen i Hemsedal

Kvar kursdag er lagt opp med faktainformasjon, refleksjon og praktiske oppgåver. Det er og heimeoppgåver mellom kvar samling. Røykesluttdatoen er etter tredje samling. 

Har du spørsmål ta gjerne kontakt med Tordis Neteland på tlf. 970 58 818 eller send ein mail til: friskliv@hemsedal.kommune.no.

 

Hjelp til snus- og røykeslutt

Mange ønskjer hjelp til å slutta å røyke eller snuse. Du kan få råd på telefon og chat, bruke app og nettsider eller få tips av andre som har klart det. Få  meir informasjon på:

www.slutta.no

 

Søvnkurset - "Sov godt" 

Søvnkurset hausten 2020 var er det fjerde kurset i regi av Friskliv i Hemsedal siden 2019. Deltakinga har vore god, og evalueringa syner stor nytteverdi. Det pågår i haust eit søvnkurs på Gol. Søvnkurs i Hemsedal vert arrangert igjen vinteren 2022. 

Ønskjer du å forbetre søvnkvaliteten din utan bruk av medikamenta? Forsking visar at kurs som byggjer på kognitiv atferdsterapi gir utbytte båe på kort og lang sikt.

Søvnkurset er utvikla av Helsedirektoratet. Målgruppa er personar som slit med søvnlausheit og lettare grad av søvnvanskar. Kurset er ope for alle som ønskjer å lære meir om korleis ein kan oppnå gode søvnvanar. Mellom kurssamlingane er det heimeoppgåver.

Kurset består av 4 kurssamlingar, samt ein oppfølgningssamling 6 veker etter kursslutt.

 • Pris kr. 200,- som omfattar kursmateriale
 • Betaling via Vipps eller med bankkort
 • Har du spørsmål ta gjerne kontakt med Tordis Neteland på tlf. 970 58 818 eller send ein mail til: friskliv@hemsedal.kommune.no.
For meir informasjon om kurset og påmelding sjå kursportalen: https://kursihallingdal.no
 

Bra mat for bedre helse

Kurset byggjer på prinsipper for Motiverende intervju og kan vere ein god start for å få til ein varig forbetring av kosthaldet. Kurskonseptet vektlegg kosthaldsendring over tid under mottoet "små skritt, store forbetringar" og byggjer på dei nasjonale kostråda. Kurset er utvikla av Helsedirektoratet.

Det er tilbod om kurs i regi av Friskliv i Hallingdal med jamne mellomrom.  

 

Kurs i regi av Hallingdal sjukestugu

Pga. Koronasituasjonen er det ikkje fastsett når kursa for 2021 byrjar. 

Hjarteskulen

Løpande oppstart kvart semester. Ønskjer du å vere med ta kontakt med lege for henvisning.

Hjarteskulen er eit tilbod til deg som nyleg har vore innlagt med hjartesjukdom. Du blir med i ei treningsgruppe og får blant anna informasjon om: trening og fysisk aktivitet, ernæring og kosthald, behandlingsprinsipp og medisin, hjartesjukdom, følelsesmessige reaksjonar, livsstilsendring

Brosjyre Hjarteskulen 

 

LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET HALLINGDAL SJUKESTUGU

Pasient - pårørende kurs

Det er tilbod om diagnose spesifikke kurs. Kursa går over to dagar og er for pasientar og pårørande.  Sjå  vedlagte link for oppdatert informasjon. 

 https://vestreviken.no/arrangementer.