Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Friskliv

Besøksadresse:

Imrevegen 30
3560 Hemsedal

Kontaktperson: Tordis Neteland

Tittel: Frisklivskoordinator

Friskliv - Hemsedal

Friskliv Hemsedal har sitt utspring i ei partnertskapsavtale mellom Buskerud Fylkeskommune og Hemsedal kommune.

Prioriterte satsingsområde

1.Fysisk aktivitet
2.Psykisk helse
3.Kosthald
4.Tobakksfri kvardag

Gjer det enklare å ta gode val for helsa med oppfølgning av Friskliv

 • Ein kommunal tverrfagleg helseteneste

  • Hjelp til å mestre helseutfordringar

  • Fremje fysisk og psykisk helse

  • Førebyggje eller avgrense sjukdom

 • På frisklivsentralen er du deltakar, ikkje pasient

 

 • «Eg har fått god hjelp, men jobben har eg gjort sjølv»

   

 • Ønskjer du hjelp og støtte i din kvardag?

 • Bli meir fysisk aktiv?

 • Eit sunnare kosthald?

 • Betre søvn?

 • Tobakksfri kvardag?

Fastlege, anna helsepersonell eller Nav kan henvise, men du kan også nytta deg av tilboda utan henvisning.  

Ta gjerne kontakt med Frisklivskoordinator Tordis Neteland for å høyre meir om de ulike tilboda. Telefon: 970 58 818. Epost: tordis.neteland@hemsedal.kommune.no

 

Timeplan aktivitetar

Det er ein del endringar som følgje av Koronasituasjonen. Men me har tilbod om aktivitet innanfor gjeldande smittvernreglar. Trening i basseng er framleis ikkje mogleg. 

Aktivitetsplan Friskliv 1. halvår 2020.docx

 

 

 

Frisklivsresept

•Ein Frisklivsresept er for 3 månader. Eigenandelen er på kr. 380,-

•Eigenandelen inkluderar deltaking på gruppetreningar

•Eigandelen er fastsett av kommunestyret i gebyrregulativet.

•Ein kan oppsøke Friskliv sjølv, eller bli henvist av lege, andre helsetenestar eller av NAV.

 

Frisklivsentralene i Hallingdal

Samarbeider om ulike tiltak som t.d.

•BraMat kurs
•Tobakksfrikurs
•Kompetansehevende kurs i Kols. Prosjekt gjennomført våren 2015, med midlar frå Fylkesmannen i Buskerud
•Gjennomført Diabeteskurs 1. og 2 halvår  i 2014, med midlar frå Fylkesmannen i Buskerud

 

Frisklivsløpet

Frisklivsløpet er eit lågterskeltilbod som Friskliv i Hallingdal har arrangert frå 2013. I 2015 var løpet i Hemsedal. I 2020 er planen å arrangere Frisklivsløpet på Gol men det kjem an på Koronasituasjonen. 

  

Treningsgrupper:

Frisklivsgruppe - eit tverrfagleg tilbod

Tilbodet er for vaksne personar som er brukarar av tverrfaglege kommunale helsetenestar. Fokus på individuell oppfølgning og fysisk aktivitet i ei mindre gruppe i ein 3 månaders periode.

Målet er ein meir aktiv og sunn livsstil, og at du i auka grad meistrer å ta vare på eigen helse. Ei individuell vurdering om deltaking føretas basert på eigen motivasjon, evne til deltaking i ei gruppe, samt andre omsyn.

Ta gjerne kontakt om du vil vite meir om kva tilbodet går ut på.

 

 

Kurs i regi av Friskliv

Livsstyrketrening

På bakgrunn i gjeldande Korona smittervernregler planlegg me no eit kurs med oppstart hausten 2020.

Hallinghelse og Frisklivssentralen i Hemsedal samarbeidar om interkommunalt kurs innan læring og meistring ved bruk av kursprogrammet Livsstyrketrening. 

Målgruppa er innbyggjarar i Hallingdal over 18 år som lev med langvarige/kroniske helseutfordringar. Evalueringane frå gjennomførte kurs i 2018 og 2019 syner stor nytteverdi.

Det blir helde eit informasjonsmøte onsdag 26. august kl. 14.30 - 15.30.

Møtet er for interesserte deltakarar og møtestad er Hemsedal Frisklivssentral i kjellaren på Bygdaheimen. Det er anbefalt å delta på informasjonsmøtet for å få eit innblikk i hva kurset omhandlar.

Oppstart av sjølve kurset er onsdag 9.september kl. 11.30-14.30.

Kurset går over 10 ukentlege samlingar t.o.m. 18.11.2020 med unntak av veke 40 i haustferien. Det vert og ein oppfølgningssamling den 17.2.2021.

Kurset er gratis!

Påmelding fortløpande etter informasjonsmøtet, siste frist 2.september 2020.

For meir informasjon om kurset, sjå vedlagt brosjyre. Her er eit lite utdrag:

Kva Livsstyrketrening er:
* Bevisstgjering i forhold til eigen livssituasjon
* Oppmerksomheit på atferds- og tankemønster
* Bevisstgjering av ressursar og mulegheiter
* Auka eigenomsorg ved å ta gode val

Kva Livsstyrketrening IKKJE er:
* Ikkje eit kurs der du får råd om kva du bør gjera
* Ikkje tradisjonell undervisning om sjukdom,legemiddel osv.
* Ikkje ein stad der du fortel om di historie
* Ikkje ei fysisk treningsgruppe

Kurshaldarane er Tordis Neteland (Frisklivssentralen Hemsedal) og Ragna Torkelsgard (Hallinghelse), begge sertifiserte Livsstyrketrenarar.


Ta kontakt med Tordis, tlf. 970 58 818, epost: friskliv@hemsedal.kommune.no eller Ragna, tlf. 950 69 313, epost: ragna.torkelsgard@hallingdal.no om du har spørsmål.

Brosjyre kurs Livsstyrketrening Hemsedal haust 2020.pdf

Plakat Livsstyrketrening Hemsedal haust 2020.pdf

Sjå: www.livsstyrketrening.no for meir informasjon.

 

Søvnkurset - "Sov godt"

 

Det har vore gjennomført 2 kurs hausten 2019 og eit kurs våren 2020 i Hemsedal. Nytt kurs er planlagt med oppstart medio november 2020.

Ønskjer du å forbetre søvnkvaliteten din utan bruk av medikamenta? Forsking visar at kurs som byggjer på kognitiv atferdsterapi gir utbytte båe på kort og lang sikt.

Søvnkurset er utvikla av Helsedirektoratet. Målgruppa er personar som slit med søvnlausheit og lettare grad av søvnvanskar. Kurset er ope for alle som ønskjer å vite meir om korleis ein kan oppnå gode søvnvanar.

Kurset gir opplæring i gode søvnvanar samt teknikkar som byggjer på kognitiv atferdsterapi. Mellom kurssamlingane er det heimeoppgåver.

Praktisk informasjon

 • 4 kurssamlingar
 • Pris kr. 200,- som omfattar kursmateriale
 • Betaling via Vipps eller med bankkort
 • Informasjon om kurslokale ved påmelding

Har du spørsmål eller ønskjer å vere med på kurs ta kontakt med Tordis Neteland på tlf. 970 58 818 eller send ein mail til:

friskliv@hemsedal.kommune.no.

 

Bra mat for bedre helse

Kurset byggjer på prinsipper for Motiverende intervju og kan vere ein god start for å få til ein varig forbetring av kosthaldet. Kurskonseptet vektlegg kosthaldsendring over tid under mottoet "små skritt, store forbetringar" og byggjer på dei nasjonale kostråda. Kurset er utvikla av Helsedirektoratet.

Det er tilbod om kurs i regi av Friskliv i Hallingdal med jame mellomrom.  

 

Tobakksfrikurs

Det var tilbod om kurs med oppstart i januar 2020, men pga. for få påmeldte vart det ikkje kurs i Hemsedal, men det vart eit kurs på Ål.

Tobakksfri er eit kurs for deg som ønskjer å slutte med å røyke eller snuse. Støtte i ei gruppe og strukturell veiledning vektleggast som viktige moment for å lykkast. Kurset er utvikla av Helsedirektoratet.

Kurset består av 6 samlingar. Kvar kursdag er lagt opp med faktainformasjon, refleksjon og praktiske oppgåver.

Dei tre fyrste kursdagane førebur kursdeltakarane seg på å slutte å røyke/snuse. Dei tre siste kursdagane er fokuset å oppretthalde røyk/snus-fridomen og motivasjonen.

Har du spørsmål eller ønskjer å vere med på kurs ta kontakt med Tordis Neteland på tlf. 970 58 818 eller send ein mail til: friskliv@hemsedal.kommune.no.

 

 

Hjelp til snus- og røykeslutt

Mange ønskjer hjelp til å slutta å røyke eller snuse. Du kan få råd på telefon og chat, bruke app og nettsider eller få tips av andre som har klart det. Få  meir informasjon på:

www.slutta.no

 

Kurs i regi av Hallingdal sjukestugu

Hjarteskulen

Løpande oppstart kvart semester. Ønskjer du å vere med ta kontakt med lege for henvisning.

Hjarteskulen er eit tilbod til deg som nyleg har vore innlagt med hjartesjukdom. Du blir med i ei treningsgruppe og får blant anna informasjon om: trening og fysisk aktivitet, ernæring og kosthald, behandlingsprinsipp og medisin, hjartesjukdom, følelsesmessige reaksjonar, livsstilsendring

Brosjyre Hjarteskulen 

 

LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET HALLINGDAL SJUKESTUGU

Pasient - pårørende kurs

Det er tilbod om diagnose spesifikke kurs. Kursa går over to dagar og er for pasientar og pårørande. Dei planlagde kursa i vår blei avlyst som følgje av Koronasituasjonen. Sjå  vedlagte link for oppdatert informasjon. 

 https://vestreviken.no/arrangementer.