Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Friskliv

Besøksadresse:

Imrevegen 30
3560 Hemsedal

Kontaktperson: Tordis Neteland

Telefon: 31 40 88 18 / 970 58 818

Friskliv - Hemsedal

Friskliv Hemsedal har sitt utspring i ei partnertskapsavtale mellom Buskerud Fylkeskommune og Hemsedal kommune.

Prioriterte satsingsområde

1.Fysisk aktivitet
2.Psykisk helse
3.Kosthald
4.Tobakksfri kvardag

 

Gjer det enklare å ta gode val for helsa med oppfølgning av Friskliv

 • Ein kommunal tverrfagleg helseteneste

  • Hjelp til å mestre helseutfordringar

  • Fremje fysisk og psykisk helse

  • Førebyggje eller avgrense sjukdom

 • På frisklivsentralen er du deltakar, ikkje pasient

 

 • «Eg har fått god hjelp, men jobben har eg gjort sjølv»

   

 • Ønskjer du hjelp og støtte i din kvardag?

 • Bli meir fysisk aktiv?

 • Eit sunnare kosthald?

 • Betre søvn?

 • Tobakksfri kvardag?

Du trengs ikkje henvisning for å nytta deg av tilboda. Fastlege, anna helsepersonell eller Nav kan henvise.

Ta gjerne kontakt med Frisklivskoordinator Tordis Neteland for å høyre meir om de ulike tilboda. Telefon: 970 58 818. Epost: tordis.neteland@hemsedal.kommune.no

 

Timeplan aktivitetar

Aktivitetsplan hausten 2019

 

 

 

Frisklivsresept

•Ein Frisklivsresept er for 3 månader. Eigenandelen er på kr. 360,-

•Eigenandelen inkluderar deltaking på gruppetreningar

•Eigandelen er fastsett av kommunestyret i gebyrregulativet.

•Ein kan oppsøke Friskliv sjølv, eller bli henvist av lege, andre helsetenestar eller av NAV.

 

Frisklivsentralene i Hallingdal

Samarbeider om ulike tiltak som t.d.

•BraMat kurs
•Tobakksfrikurs
•Kompetansehevende kurs i Kols. Prosjekt gjennomført våren 2015, med midlar frå Fylkesmannen i Buskerud
•Gjennomført Diabeteskurs 1. og 2 halvår  i 2014, med midlar frå Fylkesmannen i Buskerud

 

Frisklivsløpet

Frisklivsløpet er eit lågterskeltilbod som Friskliv i Hallingdal har arrangert frå 2013. I 2015 var løpet i Hemsedal. I 2018 vart løpet arrangert i samarbeid med Torpo IL. Den 7. september vart 2019 vart Frisklivsløpet arrangert på Gol.

  

Treningsgrupper:

Frisklivsgruppe - eit tverrfagleg tilbod

Tilbodet er for vaksne personar som er brukarar av tverrfaglege kommunale helsetenestar. Fokus på individuell oppfølgning og fysisk aktivitet i ei mindre gruppe i ein 3 månaders periode.

Målet er ein meir aktiv og sunn livsstil, og at du i auka grad meistrer å ta vare på eigen helse. Ei individuell vurdering om deltaking føretas basert på eigen motivasjon, evne til deltaking i ei gruppe, samt andre omsyn.

Ta gjerne kontakt om du vil vite meir om kva tilbodet går ut på.

 

 

Kurs i regi av Friskliv

Livsstyrketrening

Det har vore gjennomført eit interkommunalt kurs innan læring og mestring ved bruk av kursprogrammet Livsstyrketrening på Gol hausten 2019. Hallinghelse og Frisklivssentralen i Hemsedal har halde kurset.

Det er ikkje fastsett datoer for kurs i 2020 enno. Ønskjer du å vere med på eit tilsvarende kurs ta gjerne kontakt.

Friskliv i Hemsedal har gjennomført to kurs med kursprogrammet Livsstyrketrening ift forebygging av sjukegravær i Hemsedal kommune i 2018. Hallinghelse har gjennomført tre interkommunale kurs kalla Mestringstreff (utarbeida av NK LMH) frå hausten 2018, for innbyggjarar med langvarige helseutfordringar.

Mestringstreff byggjer blant anna på programmet frå Livsstyrketrening.

Målgruppa for kurset er innbyggjarar i Hallingdal over 18 år som lev med langvarige/kroniske helseutfordringar.

Brosjyre om interkommunalt kurs Gol høsten 2019

Sjå: www.livsstyrketrening.no for meir informasjon.

 

Søvnkurset - "Sov godt"

Ønskjer du å forbetre søvnkvaliteten din utan bruk av medikamenta? Forsking visar at kurs som byggjer på kognitiv atferdsterapi gir utbytte båe på kort og lang sikt.

Søvnkurset er utvikla av Helsedirektoratet. Målgruppa er personar som slit med søvnlausheit og lettare grad av søvnvanskar. Kurset er ope for alle som ønskjer å vite meir om korleis ein kan førebyggje gode søvnvanar.

Kurset gir opplæring i gode søvnvanar samt teknikkar som byggjer på kognitiv atferdsterapi. Mellom kurssamlingane er det heimeoppgåver.

Pris kr. 200,- som omfattar kursmateriale. Betaling via Vipps eller med bankkort.

Praktisk informasjon:

Kurslokale er i kjellaren på Bygdaheimen

Kurset går over 4 samlingar

Oppstart onsdag 20.11.2019 kl. 14.00 – 16.00.

Dei andre kurssamlingane er onsdag 27.11, 4.12 og 11.12 til same tid.

Plakat - søvnkurs oppstart 20.11.2019.docx

 

Om du har spørsmål eller ønskjer å melde deg på, kontakt kursleiar:

Frisklivskoordinator Tordis Neteland

Mobil: 970 58 818

E-post: friskliv@hemsedal.kommune.no

 

Bra mat for bedre helse

Kurset byggjer på prinsipper for Motiverende intervju og kan vere ein god start for å få til ein varig forbetring av kosthaldet. Kurskonseptet vektlegg kosthaldsendring over tid under mottoet "små skritt, store forbetringar" og byggjer på dei nasjonale kostråda. Kurset er utvikla av Helsedirektoratet.

Det er tilbod om kurs i regi av Friskliv i Hallingdal med jame mellomrom.  

 

Tobakksfrikurs - oppstart 9.1.2020

Dette eit kurs for deg som ønskjer å slutte med å røyke eller snuse. Støtte i ei gruppe og strukturell veiledning vektleggast som viktige moment for å lykkast. Kurset er utvikla av Helsedirektoratet.

Kurset består av 6 samlingar. Fyrste gong er torsdag 9. januar 2020. Dei fylgjande samlingane er: 16.1, 23.1, 30.1, 6.2 og 20.2.2020. Kurset er regi av Frisklivsentralen i Hemsedal.

Kvar kursdag er lagt opp med faktainformasjon, refleksjon og praktiske oppgåver.

Dei tre fyrste kursdagane førebur kursdeltakarane seg på å slutte å røyke/snuse. Dei tre siste kursdagane er fokuset å oppretthalde røyk/snus-fridomen og motivasjonen.

Har du spørsmål eller ønskjer å vere med på kurs ta kontakt med Tordis Neteland på tlf. 970 58 818 eller send ein mail til: friskliv@hemsedal.kommune.no.

Tobakksfri kurs vinter 2020.pdf

 

Hjelp til snus- og røykeslutt

Mange ønskjer hjelp til å slutta å røyke eller snuse. Du kan få råd på telefon og chat, bruke app og nettsider eller få tips av andre som har klart det. Få  meir informasjon på:

www.slutta.no

 

Kurs i regi av Hallingdal sjukestugu

Hjarteskulen

Løpande oppstart kvart semester. Ønskjer du å vere med ta kontakt med lege for henvisning.

Hjarteskulen er eit tilbod til deg som nyleg har vore innlagt med hjartesjukdom. Du blir med i ei treningsgruppe og får blant anna informasjon om: trening og fysisk aktivitet, ernæring og kosthald, behandlingsprinsipp og medisin, hjartesjukdom, følelsesmessige reaksjonar, livsstilsendring

Brosjyre Hjarteskulen 

 

LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET HALLINGDAL SJUKESTUGU

Pasient - pårørende kurs

Det er tilbod om diagnose spesifikke kurs. Kursa går over to dagar og er for pasientar og pårørande.

For meir informasjon om kursa sjå: https://vestreviken.no/arrangementer. Det er ikkje fastsett datoar for kurs i 2020 enno.