Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Friskliv

Besøksadresse:

Imrevegen 30
3560 Hemsedal

Kontaktperson: Tordis Neteland

Tittel: Frisklivskoordinator

Friskliv - Hemsedal

Friskliv Hemsedal har sitt utspring i ei partnertskapsavtale mellom Buskerud Fylkeskommune og Hemsedal kommune.

 

Gjer det enklare å ta gode val for helsa med oppfølgning av Friskliv

 • Ein kommunal tverrfagleg helseteneste

  • Hjelp til å mestre helseutfordringar

  • Fremje fysisk og psykisk helse

  • Førebyggje eller avgrense sjukdom

 • På frisklivsentralen er du deltakar, ikkje pasient

        «Eg har fått god hjelp, men jobben har eg gjort sjølv»

 •  Ønskjer du hjelp og støtte i din kvardag?

 • Bli meir fysisk aktiv?

 • Eit sunnare kosthald?

 • Betre søvn?

 • Tobakksfri kvardag?                                                                             

Fastlege, anna helsepersonell eller Nav kan henvise, men du kan og nytta deg av tilboda utan henvisning. 

 

Trening med Friskliv

Kanskje treng du ein venleg dytt for å koma i gong med trening? Friskliv gir ikkje behandling, men er ein helsefremmande og førebyggjande helseteneste. 

Du er deltakar i din eigen endringsprosess og set dine eigne mål. Kanskje er det ikkje den store justeringa som skal til?

Ein frisklivsresept gir deg oppfølging over 12 veker. Ein starthjelp til å koma i gong. Eigendel er pt. kr. 380,- og inkluderer deltaking på gruppetrening med Friskliv. Eigandelen er fastsett av kommunestyret i gebyrregulativet.

Målsetinga med deltakinga er at du i auka grad meistrar å ta vare på eigen helse, og at du forset med dei nye vanene dine når oppfølginga hos Friskliv vert avslutta. 

 

Gruppetrening hausten 2020

Frå måndag 31.august kl. 15.30 (annakvar gong er eigentrening)

Torsdag 3. september kl. 14.00

Treninga er variert med styrke og kondisjon og varar ein god times tid. Stad: I kjellaren på Bygdaheimen eller utandørs. 

NB! Påmelding. Begrensa tal plassar pga. Korona-situasjonen.

Ta gjerne kontakt med Frisklivskoordinator Tordis Neteland for å høyre meir om de ulike tilboda. Telefon: 970 58 818. Epost: friskliv@hemsedal.kommune.no

 

Frisklivsentralene i Hallingdal

Samarbeider om ulike tiltak som t.d.

•BraMat kurs
•Tobakksfrikurs
•Kompetansehevende kurs i Kols for ansatte vart halde i 2015, med midlar frå Fylkesmannen i Buskerud
•Brukerkurs for pasient og pårørende om Diabeteskurs type 2 vart halde i 2014, med midlar frå Fylkesmannen i Buskerud

 

Frisklivsløpet

Frisklivsløpet er eit lågterskeltilbod som Friskliv i Hallingdal har arrangert frå 2013. I 2015 var løpet i Hemsedal. I 2020 var planen å arrangere Frisklivsløpet på Gol men pga. Korona-siutasjonen vert det ikkje Frisklivsløp i år. 

  

Kurs i regi av Friskliv

Livsstyrketrening

Ønskjer du å vere med på kurset, men gikk glipp av informasjonsmøtet den 26.8? Det er framleis ledige plassar. 

Hallinghelse og Frisklivssentralen i Hemsedal samarbeidar om interkommunalt kurs innan læring og meistring ved bruk av kursprogrammet Livsstyrketrening. 

Målgruppa er innbyggjarar i Hallingdal over 18 år som lev med langvarige/kroniske helseutfordringar. Evalueringane frå gjennomførte kurs i 2018 og 2019 syner stor nytteverdi.

Oppstart av sjølve kurset er onsdag 9.september kl. 11.30-14.30.

Kurset går over 10 ukentlege samlingar t.o.m. 18.11.2020 med unntak av veke 40 i haustferien. Det vert og ein oppfølgningssamling den 17.2.2021.

Kurset er gratis!

Påmelding fortløpande etter informasjonsmøtet, siste frist 2.september 2020.

For meir informasjon om kurset, sjå vedlagt brosjyre. Her er eit lite utdrag:

Kva Livsstyrketrening er:
* Bevisstgjering i forhold til eigen livssituasjon
* Oppmerksomheit på atferds- og tankemønster
* Bevisstgjering av ressursar og mulegheiter
* Auka eigenomsorg ved å ta gode val

Kva Livsstyrketrening IKKJE er:
* Ikkje eit kurs der du får råd om kva du bør gjera
* Ikkje tradisjonell undervisning om sjukdom,legemiddel osv.
* Ikkje ein stad der du fortel om di historie
* Ikkje ei fysisk treningsgruppe

Kurshaldarane er Tordis Neteland (Frisklivssentralen Hemsedal) og Ragna Torkelsgard (Hallinghelse), begge sertifiserte Livsstyrketrenarar.


Ta kontakt med Tordis, tlf. 970 58 818, epost: friskliv@hemsedal.kommune.no eller Ragna, tlf. 950 69 313, epost: ragna.torkelsgard@hallingdal.no om du har spørsmål.

Brosjyre kurs Livsstyrketrening Hemsedal haust 2020.pdf

Plakat Livsstyrketrening Hemsedal haust 2020.pdf

Sjå: www.livsstyrketrening.no for meir informasjon.

 

Søvnkurset - "Sov godt" 

Søvnkurset hausten 2020 er det fjerde kurset i regi av Friskliv i Hemsedal siden 2019. Deltakinga har vore god, og evalueringa syner stor nytteverdi. 

Ønskjer du å forbetre søvnkvaliteten din utan bruk av medikamenta? Forsking visar at kurs som byggjer på kognitiv atferdsterapi gir utbytte båe på kort og lang sikt.

Søvnkurset er utvikla av Helsedirektoratet. Målgruppa er personar som slit med søvnlausheit og lettare grad av søvnvanskar. Kurset er ope for alle som ønskjer å lære meir om korleis ein kan oppnå gode søvnvanar. Mellom kurssamlingane er det heimeoppgåver.

Praktisk informasjon

 • 4 kurssamlingar, samt ein oppfølgningssamling 6 veker etter kursslutt. 
 • Oppstart tysdag 17.11.20 kl. 17.30 - 19.30
 • Dei andre kurssamlingane er 24.11, 1.12, 8.12, samt 19.1.21 til same tid. 
 • Pris kr. 200,- som omfattar kursmateriale
 • Betaling via Vipps eller med bankkort
 • Kurset vert halde i lokala til Friskliv i kjellaren på Bygdaheimen
Påmelding via Hallingdals nye digitale påmeldingsportal Pindena. 
https://hallingdal.pameldingssystem.no/innbyggere

 

Har du spørsmål ta gjerne kontakt med Tordis Neteland på tlf. 970 58 818 eller send ein mail til: friskliv@hemsedal.kommune.no.

 

Bra mat for bedre helse

Kurset byggjer på prinsipper for Motiverende intervju og kan vere ein god start for å få til ein varig forbetring av kosthaldet. Kurskonseptet vektlegg kosthaldsendring over tid under mottoet "små skritt, store forbetringar" og byggjer på dei nasjonale kostråda. Kurset er utvikla av Helsedirektoratet.

Det er tilbod om kurs i regi av Friskliv i Hallingdal med jame mellomrom.  

 

Tobakksfrikurs

5 påmeldte for røykeslutt pr. 8.10.20. Ta kontakt om du ønskjer å vere med.  Kursstart 15.10.20.

Tobakksfri er eit kurs for deg som ønskjer å slutte med å røyke eller snuse. Støtte i ei gruppe og strukturell veiledning vektleggast som viktige moment for å lykkast. Kurset er utvikla av Helsedirektoratet.

Målgruppa for kurset hausten 2020 er personar som røyker dagleg og det heng saman med rammene for pilotprosjektet for røykeslutt. Sjå vedlegg for meir informasjon. 

Formålet med prosjektet er å få fleire til å forsøke å slutte å røyke ved bruk av den mest effektive metoden: profesjonell rettleiing i kombinasjon av legemidlar. Legemidlane er gratis, men ein forpliktar seg samtidig til å delta på røykesluttkurs. Ein kan og velje individuell rettleiing. 

 

Praktisk informasjon

 • 6 kurssamlingar, oppfølgningssamling utfrå behov
 • Oppstart torsdag 15.10.20 kl. 18.30 - 20.30
 • Dei andre kurssamlingane er 22.10, 29.10, 5.11, 12.11 og 26.11.20 til same tid
 • Kurset er gratis
 • Kurset vert halde i lokala til Friskliv i kjellaren på Bygdaheimen

Kvar kursdag er lagt opp med faktainformasjon, refleksjon og praktiske oppgåver. Det er og heimeoppgåver mellom kvar samling.

Midtvegs i kurset bestemmer gruppa seg for ein felles sluttedato. 

 

Har du spørsmål eller ønskjer å vere med på kurset ta kontakt med Tordis Neteland på tlf. 970 58 818 eller send ein mail til: friskliv@hemsedal.kommune.no.

Plakat Tobakksfrikurs hausten 2020 med informasjon om pilotprosjektet.pdf

 

 

 

Hjelp til snus- og røykeslutt

Mange ønskjer hjelp til å slutta å røyke eller snuse. Du kan få råd på telefon og chat, bruke app og nettsider eller få tips av andre som har klart det. Få  meir informasjon på:

www.slutta.no

 

Kurs i regi av Hallingdal sjukestugu

Pga. Koronasituasjonen er det ikkje fastsett når kursa for hausten 2020 byrjer. 

Hjarteskulen

Løpande oppstart kvart semester. Ønskjer du å vere med ta kontakt med lege for henvisning.

Hjarteskulen er eit tilbod til deg som nyleg har vore innlagt med hjartesjukdom. Du blir med i ei treningsgruppe og får blant anna informasjon om: trening og fysisk aktivitet, ernæring og kosthald, behandlingsprinsipp og medisin, hjartesjukdom, følelsesmessige reaksjonar, livsstilsendring

Brosjyre Hjarteskulen 

 

LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET HALLINGDAL SJUKESTUGU

Pasient - pårørende kurs

Det er tilbod om diagnose spesifikke kurs. Kursa går over to dagar og er for pasientar og pårørande.  Sjå  vedlagte link for oppdatert informasjon. 

 https://vestreviken.no/arrangementer.