Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Friskliv

Besøksadresse:

Imrevegen 30
3560 Hemsedal

Kontaktperson: Tordis Neteland

Telefon: 31 40 88 18 / 970 58 818

Friskliv - Hemsedal

Friskliv Hemsedal har sitt utspring i ei partnertskapsavtale mellom Buskerud Fylkeskommune og Hemsedal kommune.

Prioriterte satsingsområde

1.Fysisk aktivitet
2.Psykisk helse
3.Kosthald
4.Tobakksfri kvardag

Frisklivsresept

•Ein Frisklivsresept er for 3 månader. Eigenandelen er på kr. 354,-

•Eigenandelen inkluderar deltaking på gruppetreningar

•Eigandelen er fastsett av kommunestyret i gebyrregulativet.

•Ein kan oppsøke Friskliv sjølv, eller bli henvist av lege, andre helsetenestar eller av NAV.

 

Frisklivsentralene i Hallingdal

Samarbeider om ulike tiltak som t.d.

•BraMat kurs
•Tobakksfrikurs
•Kompetansehevende kurs i Kols. Prosjekt gjennomført våren 2015, med midlar frå Fylkesmannen i Buskerud
•Gjennomført Diabeteskurs 1. og 2 halvår  i 2014, med midlar frå Fylkesmannen i Buskerud

 

Frisklivsløpet

Frisklivsløpet er eit lågterskeltilbod som Friskliv i Hallingdal har arrangert frå 2013. I 2015 var løpet i Hemsedal. I 2018 vart løpet arrangert i samarbeid med Torpo IL. 

  

 

 

Treningsgrupper:

Frisklivsgruppe - eit tverrfagleg tilbod

Tilbodet er for vaksne personar som er brukarar av tverrfaglege kommunale helsetenestar. Fokus på individuell oppfølgning og fysisk aktivitet i ei mindre gruppe i en 3 månaders periode.

Målet er ein meir aktiv og sunn livsstil, og at du i auka grad meistrer å ta vare på eigen helse. Ei individuell vurdering om deltaking føretas basert på eigen motivasjon, evne til deltaking i ei gruppe, samt andre omsyn.

Ta gjerne kontakt om du vil vite meir om kva tilbodet går ut på.

 

Trim for godt vaksne 65+

Trim 65 + videreføres frå hausten 2018 av i lokaler på Skogstad hotell. Tilbodet fortset med tilsvarende innhald som tidligare, men som ei sjøldreven treningsgruppe.

Kontaktpersonar og instruktørar er Bitten Brennhovd, tlf. 952 51 901 og Ingebjørg Sletto, tlf. 902 61 474. Ta gjerne kontakt med ein av dei for meir informasjon.Trimmen er open for alle seniorer som ynskjer å trene.

 

Trening i varmtvannsbasseng  

Vi leiar bassenget på Elverhøy i Nesbyen kvar måndag med tilgang til garderobe og basseng frå kl. 12.00 - 13.30. Nes revmatikerforening stiller med instruktør.

Haustsemesteret går frå 10. september til 17. desember 2018. For påmelding og meir informasjon ta kontakt med Hemsedal Frivilligsentral, tlf. 32 06 02 31. Transport som tidligare med kommunal bil med sjåfør med plass til 8 personar, alternativt med eigen bil.

Helsing frå

Helselaget, Frivilligsentralen og Friskliv

 

Seniordans

Gla`dans - ringdans - linedance = Seniordans

Sosialt, god form for rørsle båe for kropp og hovud. Møt opp og sjå om dette kan vere noko for deg!

 

Vinteren 2019

Me dansar om lag annakvar onsdag. 

Fyrste gong er onsdag 9. januar. Vidare vert det dans fylgjande datoar: 23.1, 13.2, 27.2, 13.3, 27.3, 10.4, 24.4, 8.5, 22.5, 5.6.

Stad: Kjellaren på Bygdaheimen. Tid:   11.30 - 14.00

Vi dansar ein time før vi tek litt mat, og så dansar vi ein time til. Ta med mat sjølv, kaffi og te ordnar vi på Bgdaheimen. Ein treng ikkje vere med heilie tida, og det er lov å ta pausar!

Ein treng ikkje ein dansepartner for og vere med. Ein skiljar dansarane ved og nytta blå og raude band og dansar ulike ringdansar.

Seniordans er normalt ikkje eit kommunalt tilbod, men eit sjølvstendig lag. Det betalast difor ein eigenandel pr. gong på kr. 20,- pr. person til drift av dansen.

Vi fortset samarbeid med andre seniordanselag i Hallingdal, med nokon felles dansetreff.

Har du spørsmål ta kontakt med:

Friskliv v/Tordis Neteland på telefon: 31 40 88 18 eller 970 58 818.

 

Kurs i regi av Friskliv

 

Livsstyrketrening eit nytt tilbod for tilsette i Hemsedal kommune

Målgruppa er tilsette i Hemsedal kommune som står i fare for å bli sjukmeldt eller er sjukmeldt. Tilbodet er og ope for andre interesserte.Tilbodet er eit arbeidsretta tiltak og har forankring på leiarnivå og er eit samarbeid med bedriftshelsetenesta.

Forsking viser at deltaking på Livsstyrketreningskurs aukar bevisstheita om:

  • Samanheng mellom tankar, kjensler, kropp og levd liv
  • Eit skifte i frå diagnose og problema til eigne ressursar, mogelegheiter og val
  • Auka sjølvforståing og styrka meistringsevne til å handtere stress og kvardagens utfordringar

Livsstyrketrening er ein pedagogisk helsefremjande tilnærming i gruppe, der det å lære gjennom eigne oppdagingar står i sentrum gjennom t.d. Oppmerksamt nærvær (Mindfulness) og ulike kreative metodar.

Eit kurs består av 8 samlingar. Mellom samlingane er det heimeoppgåver.

Med jamne mellomrom vert det halde informasjonsmøter for deg som ynskjer å vite meir om kva Lysstyrketrening er for noko.

Sjå: www.livsstyrketrening.no for meir informasjon om kva Livsstyrketrening er, samt om forskning. 

 

Bra mat for bedre helse

Kurset byggjer på prinsipper for Motiverende intervju og kan vere ein god start for å få ein varig forbetring av kosthaldet. Kurskonseptet vektlegg kosthaldsendring over tid under mottoet "små skritt, store forbetringar" og byggjer på dei nasjonale kostråda. Kurset er utvikla av Helsedirektoratet for Frisklivsentralane.

Det er tilbod om kurset i regi av Friskliv i Hallingdal med jamne mellomrom.

 

 

Tobakksfrikurs

Dette eit kurs for deg som ønskjer å slutte med å røyke eller snuse. Støtte i ei gruppe og strukturell veiledning vektleggast som viktige moment for å lykkast.

For meir informasjon ta gjerne kontakt på tlf. 970 58 818 eller send ein mail til: tordis.neteland@hemsedal.kommune.no

 

Hjelp til snus- og røykeslutt

Mange ønskjer hjelp til å slutta å røyke eller snuse. Du kan få råd på telefon og chat, bruke app og nettsider eller få tips av andre som har klart det. Få  meir informasjon på:

www.slutta.no

 

Kurs i regi av Hallingdal sjukestugu

Hjarteskulen

Løpande oppstart kvart semester. Ynskjer du å vere med ta kontakt med lege for henvisning.

Hjarteskulen er eit tilbod til deg som nyleg har vore innlagt med hjartesjukdom. Du blir med i ei treningsgruppe og får blant anna informasjon om: trening og fysisk aktivitet, ernæring og kosthald, behandlingsprinsipp og medisin, hjartesjukdom, følelsesmessige reaksjonar, livsstilsendring

Brosjyre Hjarteskulen 

 

LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET HALLINGDAL SJUKESTUGU

 

Pasient - pårørende kurs

Det er tilbod om diagnose spesifikke kurs for Diabetes type 2 og Hjartesjukdomar. Kurset går over to dagar og er for pasientar og pårørande. Datoar for 2019 er ikkje fastsett.

Du kan og sjå meir om kursa på nettsida til Vestre Viken Helseforetak:

https://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-diabetes-type-2-hallingdal-sjukestugu-november-2018-11-07