Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Coronavirus - viktig informasjon

Oppdatert: 10.07.2020

Folkehelseinstituttet

Folkehelsinstituttes informasjon på mange språk/other languages

Helsenorge

Ta koronasjekk – Sjekk hvilke råd og tiltak som gjelder for deg

Råd til befolkningen - Hold avstand  

Statusmelding fra kommuneoverlegen/smitteverngruppa 10.07.2020

Vi har per fredag 10. juli 8 bekreftet tilfelle av coronasmitte i Hemsedal.
Alle er friskemeldte. 

Ferietid

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august. Et unntak gjøres for nordiske land som tilfredsstiller visse smittekrav, fra og med 15. juni. Fra og med 15. juli gjøres det unntak for reiser til land i EØS/Schengen som tilfredsstiller visse smittekrav.
Det er viktig å sjekke med sitt forsikringsselskap om reiseforsikringen er gyldig. Se hvert enkelt land for blant annet sikkerhetsinformasjon, innreisebestemmelser og relevant informasjon om landets helsetilbud: UDs reiseinformasjon

Generelle smittevernråd for reiser:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hygiene 
 3. Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste

Folkhelseinstituttets råd om fritidsreiser innenlands, Norden og EU/EØS-området 

Utenlandsreiser - spørsmål og svar om innreisekarantene

Avstand, karantene og isolering

Råd før reise (hvis du må reise)

Forebyggende råd på reisen (hvis du må reise)

Gjeldende bestemmelser for arrangementer

Hemsedal kommune følger de til enhver tid gjeldende statlige retningslinjer for smittevern. Les Helsedirektoratets vedtak for arrangementer.


Følgende arrangementer er forbudt:

Inntil videre er arrangement med flere enn 200 personer er forbudt. Muligheten for å øke fra 200 personer og opp mot 500 vurderes månedlig.

Det vil ikke bli åpnet for arrangement med over 500 personer før tidligst 1. september.


Arrangement med inntil 200 personer

Fra og med 15. juni 2020 er det tillatt med arrangement på offentlig sted for inntil 200 personer. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement regnes ikke som en del av deltakerantallet ved arrangementet.

Med arrangement menes:

 1. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert trening eller treningskamper
 2. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, treninger og prøver
 3. andre arrangementer, inkludert seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger. Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke.

Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. I tillegg gjelder samme forhold ved arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

De som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og avstanden må kunne holdes under hele arrangementet. Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte, men avstand skal likevel tilstrebes. Der man sitter ved siden av hverandre må det være en meter fra skulder til skulder.

Følgende grupper kan unntas fra avstandskravet ved et arrangement dersom det er nødvendig for at aktiviteten skal kunne utøves normalt:

 1. utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
 2. toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement
 3. spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet
 4. personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet

Unntaket fra avstandskravet er kun gjeldende for personer som ikke er i karantene eller isolasjon, se Avstand, karantene og isolering.

Det kan ikke gjøres unntak fra avstandskravet for publikum eller tilskuere ved arrangementet. Det presiseres at unntaket kun gjelder under pågående aktivitet, og det er viktig at utøverne forholder seg til de andre til enhver tid gjeldende smittevernråd for øvrig.

Arrangøren er ansvarlig for:

 • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal denne slettes etter 10 dager.
 • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
 • å følge relevante standarder om smittevern
 • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet

Hva betyr dette for deg som arrangør mht planlegging og risikovurdering?

For alle arrangementer må det legges en plan for gjennomføring for å sikre god smittevernhåndtering. Arrangøren må selv gjøre en risikovurdering og avgjøre hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes og om det er forsvarlig å avholde arrangementet. Derfor er det viktig å sette seg inn i gjeldende råd for smittevern.

For større arrangement kan det være aktuelt å kontakte lokale helsemyndigheter for spørsmål om gjennomføringen er smittevernfaglig forsvarlig. Arrangøren bør da på forhånd ha gjort en risikovurdering og laget en gjennomføringsplan.

Som et hjelpemiddel for arrangøren, er det utviklet en mal for risikovurdering av arrangement og en sjekkliste for å sikre ivaretagelse av smitteverntiltak. Last ned mal for risikovurdering og sjekkliste for gjennomføring i Word eller pdf:

Følgende generelle tiltak bør være på plass for å redusere smitterisiko:

 • Tilstrekkelig kapasitet og ressurser for en god gjennomføring
 • Gi informasjon på forhånd til deltakere og ansatte om at personer som mistenker at de kan være syke med det nye koronaviruset ikke skal komme på arrangementet. Dette gjelder også personer som er i hjemmeisolasjon eller i karantene, se Avstand, karantene og isolering
 • God kapasitet for håndhygiene, enten håndvask med såpe og vann eller desinfeksjonssprit. Dette er spesielt viktig ved toalettområder og ved spisesteder. Se Håndhygiene, hostehygiene, bruk av munnbind, rengjøring og klesvask
 • Informasjon om generelle hygieneråd (for eksempel plakater).
 • Tilrettelegging for å unngå trengsel der deltakere forventes å lage kø eller samles i klynger. God oppmerking (for eksempel tape på gulvet, markering på bakken e.l.) kan underlette dette. Der flere grupper skal samles kan ulike oppmøtetider /sted vurderes, og oppmøtested for gruppene bør være tydelig merket med fargekodede skilt, bånd e.l.
 • Forsterket renhold (for eksempel på kjøkken, matserveringsområder, toaletter og hyppige kontaktpunkter). Se Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten
 • Informasjon om symptomer på sykdom, hva deltagere/utøvere/publikum skal gjøre hvis de får symptomer under arrangementet og hvor de skal henvende seg (for eksempel plakater). Se Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset
 • Større arrangementer bør i samarbeid med lokal helsetjeneste ha en plan for hvordan mistenkt smittede skal håndteres. Vurder konsekvensene for personer som blir syke eller nærkontakter som er avhengig av fly eller offentlig transport for hjemreise. For disse kan det være behov for isolasjon/karantene på hotell eller lignende.

Dersom arrangementet inkluderer aktiviteter hvor deling av utstyr er aktuelt, se Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten.

Arrangementer og aktiviteter for barn og unge av lengre varighet

Ferieaktiviteter er viktige for barn og unges fysiske og psykiske helse. I denne fasen av utbruddet er det mulig å gjennomføre visse arrangementer for barn og unge under trygge og tydelige rammer. Med arrangementer og aktiviteter av lengre varighet menes dagtilbud flere dager etter hverandre eller opphold med overnatting.

De generelle rådene beskrevet ovenfor gjelder også for arrangementer og aktiviteter for barn og unge.

Unntaket fra avstandskravet ved et arrangement for personer under 20 år gjelder ved skolelignende fritids- eller ferietilbud som sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning e.l. For andre arrangementer for barn og unge utover skoleliknende tilbud, og for voksne utover arrangør/aktivitetsleder, gjelder kravet om minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.

Til tross for at arrangementer med inntil 200 personer er tillatt, anbefales det å dele deltagerne inn i mindre grupper for å lettere ivareta smittevernrådene, tilsvarende det som er beskrevet i Veiledere om smittevern i barnehager og skoler.
Antall barn/unge i gruppene bør vurderes i forhold til deltagernes alder, utvikling, behov for oppfølging og hvor stor voksentetthet som er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten. I de fleste tilfeller bør disse gruppene ikke være større enn 20 personer. For aktiviteter med yngre barn (småskole og nedover) bør gruppestørrelsen reduseres ytterligere. Gruppene bør i størst mulig grad ha faste deltagere (de samme) gjennom hele arrangementet, og blanding av grupper bør begrenses. Det betyr at gruppene bør spise, sove og ha aktiviteter som krever en viss nærhet adskilt fra hverandre, samt at ledere ikke går på tvers av gruppene. Hver gruppe bør ha tilstrekkelig antall ledere for å kunne ivareta hensynene.

For aktiviteter som ikke regnes som arrangementer, er den generelle anbefalingen at gruppestørrelsen begrenses til maks 20 personer. Dersom personene i gruppen er barn/unge som omgås til vanlig, for eksempel en skoleklasse, treningsgruppe e.l. kan de fritas fra anbefalingen om å holde 1 meters avstand mens de utøver aktiviteten.

Deltakerne bør oppfordres til å ikke møte opp til arrangementer/aktiviteten før planlagt oppstart og til å forlate aktivitetsområdet ved arrangementet/aktivitetens slutt for å unngå samlinger i for store grupper og at anbefalinger om avstand mellom ev. mindre grupper ikke følges. Alle bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport til og fra aktiviteten. Dersom felles transport benyttes, bør smittevernrådene kunne ivaretas, inkludert å unngå å blande de ev. mindre gruppene.

Foresatte bør unngå å oppholde seg i fellesarealer tilknyttet arrangementet/aktiviteten utover det som er nødvendig i forbindelse med levering og henting. Foresatte bør også holde minst 1 meters avstand til andre barn og voksne.

For mer informasjon om smittevernråd i forbindelse med organiserte idrettsaktiviteter, se Idrett og trening og Veileder i smittevern for idrett.
Flere av de enkelte kultur-, idretts- og aktivitetsforeningene har i tillegg ytterligere informasjon relatert til koronautbruddet på sine nettsider.

Dersom det etter en risikovurdering vurderes at arrangementet kan gjennomføres, anbefales det å bruke foreslåtte sjekkliste for å sikre at alle smittevernrådene ivaretas.
Last ned tabell for risikovurdering eller sjekkliste for arrangementer for barn og unge av lengre varighet i Word eller pdf:


For private sammenkomster gjelder egne anbefalinger

Hos nasjonale helsemyndigheter finner du oppdaterte smittevernråd:

Gå til Folkehelseinstituttet

Gå til helsenorge.no

Hos Folkehelseinstituttet finner du veiledende råd og hjelpemidler for arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter.

Hos Regjeringen finner du spørsmål og svar om arrangementer og virksomheter som skal holde stengt.

 

Smittevernveiledere

Smittervernveileder fra Norske konsertarrangører

Smittevernveileder for idrett fra FHI og Helsedirektoratet

Smittevernveileder for frivillige organisasjoner fra Frivillighet Norge og LNU

Smittevernveileder for musikkøvelser fra Norsk musikkråd

 

Div retningslinjer for håndverkere, servering mm. 

Vedtak fattet av Hemsedal kommune 

Reisekarantene - generelt 

For næringsdrivende 

Kommunale regninger

Frivillighet

Barnevern

Trenger du noen å snakke med? 

Økonomisk sosialhjelp