Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Miljøfyrtårn

Hemsedal Kommune er ein sertifisert miljøfyrtårn kommune. Buskerud fylke er eit miljøfyrtårnfylke, det vil seie at Buskerud oppfordrar og støttar kommunane sine til å vera miljøfyrtårn. Alle kommunane i fylket, med unntak av ein, har gjort vedtak om å bli miljøfyrtårnkommune.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er ein sertifiseringsordning som hjelper private og offentlege verksemder til å drive miljøvennlig og samtidig lønsamt. En godkjent konsulent hjelper deg med å finne frem til effektive miljø- og klimatiltak. Verksemda vil verta godkjent av en offentlig sertifisør. Sertifikatet bestillast hos Stiftelsen Miljøfyrtårn og utstedes av sertifisør og ordførar i kommunen. 

Økt kildesortering og gjenbruk, redusert energibruk og redusert sjukefråvær er positive resultat som vert oppnådd gjennom sertifisering. Stadig fleire offentlige instansar og private bedrifter stiller krav til sine leverandører om at de er miljøsertifisert.

Info miljøfyrtårnkommunar

"90% Først mot fremtiden"

Buskerud Fylke (BFK) sin regionale reiselivsplan "Først mot fremtiden" har som mål å få 90% av kommersielle reiselivsbedrifter miljøsertifisert innan utgangen av 2016. Dette må ikkje nødvendigvis vera miljøfyrtårn, men kan også vera f.eks Svanen, Green Key, ISO, Norsk Økoturisme, Blått flagg.

Støtte til sertifisering 

Som reiselivsbedrift har ein moglegheit til å få stønad til å verta sertifisert. Ein vil få hjelp av ein miljøkonsulent til å gå gjennom bedrifta, og leggja ein plan for å verta sertifisert. Frå start til ferdig sertifisert kan det gå 3 mnd. og opp til eit år, alt etter kva type bedrift og størrelse. Av konsulentkostnadane vil ein få refundert inntil 50% (inntil 20 000 NOK) frå Buskerud Fylkeskommune når ein er ferdig sertifisert.

Krav frå BFK og Innovasjon Norge

BFK og IN har no som krav når dei gjev støtte og tilskot at ein er/har starta arbeidet for å verta miljøsertifisert. Dette er også noko som gjer at fleire og fleire no ser verdien av å verta miljøsertifisert.

Samarbeidspartnarar

Sertifiseringsordninga vert forvalta av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Hovudorganisasjonen VIRKE, NHO, Landsorganisasjonen (LO), Bedriftsforbundet, kommunar/fylkeskommunar og KS har representantar i stiftelsens styre.

Veiledning

 

For andre verksemder som vil bli miljøfyrtårnsertifisert skal ein kontakte ein miljøfyrtårnkonsulent (ta kontakt med eigen kommune) som bidrar til å velje bransjekrav. Det er utvikla krav innafor ulike bransjar (for eksempel røyrleggar, hotell, barnehage og skole). Med støtte av konsulenten gjennomfører verksemda så ein miljøanalyse. Når verksemda oppfyller krava kontaktar konsulenten kommunens sertifisør. Verksemda sertifiseras og rapport sendes Stiftelsen Miljøfyrtårn, som registrerer sertifiseringa og sender sertifikat til kommunen. Etter tre år skal verksemda resertifiserast. Kvart år sender verksemda ein miljørapport med handlingsplan til Stiftelsen Miljøfyrtårn.