Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vedr. kommunale krav – Corona-virus

Faktura for termin 1/2020 kommunale avgifter vart sendt ut 13.03.2020 og forfaller 20.04.2020.  Det vil ikkje bli purra på rekningane før 1. juni, dette for at de som er i ein vanskeleg situasjon og har betalingsproblem får litt meir tid på seg.  

Det vil ikkje bli endra på gebyra på den rekninga som er sendt ut for 1.halvår 2020.                                              
Eiendomsskatt: 
Når det gjeld eiendomsskatt, som er en objektsskatt, vil ein begrensa bruksmogelegheit i ein periode ikkje innskrenke verdien av eigedommen. Det er kun permanente innskrenkningar, som varig reduserar eigedommens omsetningsverdi, som kan føre til krav om lettelsar, da i form av omtaksering.
Når det gjeld vass/avløpsgebyr så blir desse levert til sjølvkost, og i det ligg det at brukarane betalar det som det kostar å levera tjenesta. Skulle det vise seg at kostnadane med å opprettholde tjenesta bli redusert, som følgje av lengre tids oppholdsforbud i desse områdene, vil sjølvkostregelverket ivareta dette i form av lågare gebyr neste år.

Meir spesifikt:
Angående eiendomsskatt: (ref. uttalelse fra KS onsdag 18. mars): https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronaviruset/korona-krisen-og-eiendomsskatt/

Begrenset bruksmulighet i en periode gir ikke grunnlag for lettelser i eiendomsskatten. Eiendomsskatten er en objektskatt. Det er objektets verdi som bestemmer skattegrunnlaget, ikke eierens subjektive bruksmulighet. Det er bare permanente innskrenkninger, som varig reduserer eiendommens omsetningsverdi, som kan føre til krav om lettelser, da i form av omtaksering.

Angående vann – og avløpsgebyrer: (ref. artikkel fra Norsk Vann):

https://www.norskvann.no/index.php/samfunnsutvikling/corona-info/2301-koronaviruset-rett-til-nedsatt-vann-og-avl%C3%B8psgebyr-grunnet-forbud-mot-bruk-av-fritidsbolig

Kommunens utgifter til å levere vann- og avløpstjenester reduseres i liten grad, selv om folk ikke benytter hyttene i en periode. Vann- og avløpstjenester leveres til selvkost, og i det ligger at brukerne betaler det som det koster å levere tjenesten. En må derfor legge til grunn av de vedtatte gebyrene gjelder, selv om en utenforliggende hendelse umuliggjør bruken av fritidsboligen. Skulle det vise seg at kostnadene med å opprettholde tjenesten blir redusert, som følge av lengre tids oppholdsforbud i disse områdene, vil selvkostregelverket ivareta dette i form av lavere gebyrer neste år.

Skulle du ha utfordringer med å betale innkomne faktura fra kommunen, kan du be om utsetjing her

I samband med Corona-situasjonen og den situasjonen næringslivet i Hemsedal kommune har komme i har Hemsedal kommune laga fylgjande retningsliner for betaling av kommunale krav – fyrste halvår 2020:


Vedr. kommunale tenester:

Barnehage:
Faktura sendt ut i mars med forfall april skal betalast ved forfall.

Aktuelle veker som barnehagen er stengt i mars og april med videre blir kompensert ut frå antall uker/dager som barnehage er stengt.

 

SFO:
Faktura sendt ut i mars med forfall april skal betalast ved forfall.

Aktuelle veker som barnehagen er stengt i mars og april med videre blir kompensert ut frå antall uker/dager som SFO er stengt.


Kulturskule:
Faktura som blir sendt ut for fyrste halvår 2020 vil bli korrigert for den perioden som kulturskulen er stengt for undervisning


Vedr. kommunale avgifter:

Kommunale avgifter – private:
Faktura er sendt ut med forfall 20. april vil ikkje bli purra på før 1.juni.


Kommunale avgifter – næringsdrivande utanom kraftverk:
Faktura som er sendt ut med forfall 20. april vil ikkje bli purra på – i fyrste omgang fram til 1. juni.


Vedr. eigedomsskatt:

Korona-krisen - forbudet mot å bruke fritidseiendommer har ingen innvirkning på plikten til å betale eiendomsskatt

Eigedomsskatt – private:

Faktura vil få forfallsdato 1. juni


Eigedomsskatt – næringsdrivande utanom kraftverk:
Faktura vil få forfallsdato 1. juni


Eigedomsskatt – kraftselskap:
Faktura må betalast ved forfall.