Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Sats på Hallingdal

Regional omstilling - spørreundersøkelse

 

Ønsker DU å være med å påvirke framtida i Hallingdal?

Hallingdal er hardt rammet av koronaepidemien, med stor arbeidsledighet og press på arbeidsplasser og bedrifter. Selv om den internasjonale turismen forventes å ta seg opp igjen, har pandemien synliggjort Hallingdals ensidige avhengighet av reiselivsnæringen. Hallingdalsregionen er med andre ord sårbar, det er ønske om å videreutvikle reiselivet og skape et bredere og mer robust næringsgrunnlag.

Med bakgrunn i dette søkte Hallingdalsregionen Viken fylkeskommune om omstillingsstatus. Viken fylkeskommune vedtok i mars 2021 å gi Hallingdal omstillingsstatus for en periode på tre år.  Omstillingsstatus skal bidra til å vitalisere og forsterke næringsutviklingsarbeidet i regionen.

Innovasjonsselskapet Proneo AS er innleid for å bistå Regionrådet for Hallingdal i arbeidet med å legge grunnlaget for denne flerårige satsinga på næringsutvikling. For å få innspill til dette arbeidet sendes det ut en elektronisk spørreundersøkelse til alle bedrifter/næringsdrivende, kommunepolitikere og kommuneledelse samt nøkkelpersoner i Hallingdal.

Invitasjon til deltagelse på spørreundersøkelsen sendes på mail.  I tillegg legges den ut på regionrådets hjemmeside, på kommunenes hjemmeside og deles på kommunenes Facebook-sider.

Arbeidet er i denne fasen avhengig av god oppslutning fra næringsliv og politisk og administrativ ledelse i kommunene, så benytt sjansen til å si din mening! 

Du inviteres til å komme med dine innspill ved å besvare denne undersøkelsen:  


Til spørreundersøkelsen

Alle svar er anonymisert.

 
Svarfrist settes til fredag 10. september.