Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke/dempe konsekvensene av fattigdom, slik at flere barn og unge kan delta på viktige sosiale arenaer, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Midlene fordeles av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), etter utlysning og prioritering i kommunene.
Hvem kan søke?
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler til tiltak som bidrar til:
• At barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
• At barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
• Deltakelse på alternative mestringsarenaer for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer
I saksbehandlingen kan Bufdir vektlegge:
• Omfang av fattigdom i barnefamilier i kommunen eller bydelen
• Geografisk spredning ved fordelingen av midlene
• Den totale størrelsen på tilskudd til kommunen gjennom ordningen
• Samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester
• Integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i lavinnteksfamilier
• Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker/utfordringer knyttet til vold
Krav om egenfinansiering
Offentlige instanser og private aktører forplikter seg til å bidra med 20 % av tilskuddsbeløpet i egenfinansiering. For frivillige organisasjoner er det et krav om at tilskuddsmottaker bidrar med 5 % i egenfinansiering.
Slik søker du
Du må bruke Bufdirs søknadsportal. Søknadsfristen er 13.desember 2019
Søknadsskjemaet legges ut her mandag 25.november:
https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Henrik J Thorset
Kvalitet og fagutv./koordinerande enhet
Hemsedal Kommune
tlf. 974 98 919
henrik.thorset@hemsedal.kommune.no