Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke/dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.
Midlene fordeles av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), etter utlysning og prioritering i kommunene.
 
Hvem kan søke?
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler til tiltak som bidrar til at:
• Barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
• Barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
• Barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestringsarenaer
 
I saksbehandlingen kan Bufdir vektlegge:
• Omfang av fattigdom i barnefamilier i kommunen eller bydelen
• Geografisk spredning ved fordelingen av midlene
• Den totale størrelsen på tilskudd til kommunen gjennom ordningen
• Samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester
• Integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i lavinnteksfamilier
• Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker/utfordringer knyttet til vold

Les mer på Bufdir sine sider
 
Slik søker du
Du må bruke Bufdirs søknadsportal.
Søknadsfristen er 4.desember 2020
Søknadsskjemaet finner du her: soknadsportal.bufdir.no

Henrik J Thorset
Kvalitet og fagutv./koordinerande enhet
Hemsedal Kommune
tlf. 974 98 919
henrik.thorset@hemsedal.kommune.no