Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Hemsedal og info om coronaviruset

Sist oppdatert: 27.03.2020

Oppdatert informasjon til Hemsedals befolkning vedrørende Coronasituasjonen:

For information in english; Norwegian Institute of Public Health

For informasjon på flere språk: Oslo kommune

Nasjonale vedtak fattet av Helsedirektoratet torsdag 12 mars.

Vi ber alle til å anse seg selv som en potensiell smittekilde og ta de forhåndsreglene som gjelder.
En skal være symptomfri i ett døgn før en går f.eks på jobb.  

Vi har per onsdag 25. mars 6 bekreftet tilfelle av coronasmitte i Hemsedal. Smittetilfellene har kjent smittesporing, og det er gjort nødvendige grep som følger FHI's anbefalinger, i forhold til testing og karantene. Informasjon er gitt ut.

Forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden

§ 1.Karanteneplikt

Personer som ankommer Norge fra andre land enn Sverige eller Finland, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. Bestemmelsen gjelder også for personer som ankommer Norge fra Sverige eller Finland, og som har oppholdt seg i andre land i løpet av de siste 14 dagene.

En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås.

§ 2.Unntak fra karanteneplikt

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra § 1. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen.

Personer som er omfattet av unntaket i første ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

Her finner du hele forskriften som gjelder karantene

Kommunen ber folk som har bostedsadresse utenfor kommunen om å IKKE reise til Hemsedal, men oppholde seg på sitt faste bosted.
Dette er i tråd med regjeringens oppdaterte føringer.
Hemsedal kommune v/kommuneoverlege 

Du som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet, med mindre de har behov for helsehjelp. Testing er forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftveissymptomer

Pressekonferanse 24. mars 2020

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer 24.03.2020

Vedtak fra 13. 03.2020: Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer.pdf

Hemsedal kommune viser til pressekonferanse den 24. mars, hvor regjeringen viderefører alle tiltakene som ble iverksatt den 12. mars for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.

Hemsedal kommune ønsker så langt det lar seg gjøre å skape forutsigbarhet i en uforutsigbar tid. Det informeres herved om at kommunens vedtak (fattet den 13. mars) videreføres for samme periode(13. april). Vedtaket er i samsvar med nasjonale føringer. Vi er klar over at dette vil få store konsekvenser for turistnæringen i vår kommune. Begrunnelsen for videreføringen er å hindre tilstrømming til kommunen, fordi vårt helsevesen ikke har kapasitet til å håndtere flere mennesker enn våre innbyggere i forbindelse med denne pandemien.

Vi skulle gjerne sett at Hemsedal kommune kunne ta imot turister og hyttefolk i påsken, men slik blir det dessverre ikke. Vi er alle en del av den nasjonale dugnaden som pågår nå, og må ta vårt ansvar.

Her er noen punkter fra pressekonferansen: 

 • De strenge hygienetiltakene fortsetter. Folk må holde fysisk avstand til hverandre, ha god håndhygiene og hoste i papir eller albuekroken.

 • Ute i det offentlige rom, bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av de som er i familie eller i samme husstand.Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand.

 • Alle landets barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter og andre utdanningsinstitusjoner holder stengt.

 • Barnehagebarn og barn på småskoletrinnet med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner, fortsetter å få et tilbud i sin barnehage og skole.
Her finner du de resterende punktene:
 • Reglene om karantene og isolasjon etter kontakt med smittede (smittekarantene) videreføres. Dersom du har vært i nær kontakt med noen som har fått påvist koronavirus, skal du være i karantene i 14 dager. Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem. Dersom du har fått påvist eller testes for koronavirus, må du isoleres. Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Dersom testen er negativ, skal du fullføre karanteneperioden.

 • Reglene for karantene ved innreise til Norge fra utlandet (reisekarantene) videreføres med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.

 • Reglene om bortvisning av utenlandske statsborgere som ikke bor eller jobber i Norge ved grensen videreføres, med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.

 • Grensekontrollen på indre Schengen-grenser forlenges.

 • Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser, foreløpig ut april 2020.

 • Kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt.

 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand, holdes stengt.

 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.

 • Treningssentre, svømmehaller, badeland og liknende holder stengt.

 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende holder stengt.

 • Forbudet mot opphold på hytter/fritidseiendommer opprettholdes.

 • Alle landets trafikkstasjoner holder stengt.

 • Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. 

Se hele oversikten over nasjonale tiltak (regjeringen.no) innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

Spørsmål og svar

Kan jeg dra på hytta i karantenetiden?

Nei! Vennligst hold deg der du er, og ikke benytt hytta/din fritidsenhet under karantenetiden. 
Kommunen ber folk som har bostedsadresse utenfor kommunen om å IKKE reise til Hemsedal, men oppholde seg på sitt faste bosted.
Dette er i tråd med regjeringens oppdaterte føringer.
Hemsedal kommune v/kommuneoverlege

I tillegg til smittefaren er det slik at helsetenester lokalt og regionalt er svært sårbare nå. Det kan komme smitte blant helsepersonell og det er allerede flere i karantene. Dette reduserer oss å til å gi forsvarlig helsehjelp for alle som bor og oppholder seg i kommunen. Akutte hendelser kan også skje mens en er på sin fritidsenhet; brudd, fall, slag, hjerteinfarkt… 

Jeg bør måke taket på hytta/slå av vann/elektrisitet osv

Du finner en oversikt over ulike tilbydere i Hemsedal som kan hjelpe deg med å få utført nødvendig vedlikehold/tilsyn. www.hemsedal.com

Blir sikkerheten på hytta ivaretatt? 

Vi har vaktselskap som er ute for å sjekke at det ikke er unormal trafikk og mistenksom adferd i hytteområdene.
NB: de er ikke ute etter å ta personer som benytter fritidsenheten sin, men for å forhindre vinningskriminalitet.

Jeg har fått regning av kommunen, må jeg betale? 

Her finner du mer utfyllende informasjon om kommunale avgifter som er sendt ut 

Hvem skal testes for coronaviruset?

Prioriterte indikasjoner for testing av covid-19
Ved akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, er det, uavhengig av reisehistorikk, indikasjon for test for covid-19, av

 1. Pasienter med behov for innleggelse 
 2. Pasienter/beboere i helseinstitusjoner  
 3. Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid*
 4. Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom** 
 5. Person som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19. 

Følg med på oppdatert informasjon på www.fhi.no da dette kan endres fra time til time.

Hvordan foregår pasienttransport til og fra helsehjelp?

Informasjon om pasienttransport til og fra helsehjelp for pasienter som er mistenkt eller bekreftet smittet av koronavirus:

Gjelder Drammen, Kongsberg og Ringerike sykehus inkl HSS samt kommunene i Vestre Vikens dekningsområde, unntatt «gamle» Asker og Bærum

Det er etablert et transporttilbud i Vestre Viken for pasienter som er mistenkt eller bekreftet smittet av koronavirus
Pasientreiser i Vestre Viken har pr 20. mars en minibuss som håndterer transport av denne pasientgruppen.
Avhengig av etterspørsel, vil tilbudet kunne utvides.
Tilbudet gjelder alle dager mellom kl 07 og 20
Bestillingstelefon 32 86 13 52

Bestillingen skal IKKE legges inn i NISSY eller ringes inn via ordinær landsdekkende telefon til pasientreiser
Er du i tvil, så ring og spør

Før du bestiller transport så minner vi om følgende:
De som er smittet eller mistenkt smittet med koronavirus skal først og fremst være hjemme i isolasjon eller karantene
Dersom de må oppsøke helsehjelp ønsker vi at de organiserer transport med privatbil på egen hånd.
Pasientreisekontorene dekker nå utgifter til bruk av egen bil ved reiser over 10 km, selv om det ikke er medisinsk behov for dette.(midlertidig ordning) Dette fordi myndighetene anbefaler at man ikke skal bruke taxi eller offentlig transport
Sykehusene har innført gratis parkering rundt sykehusene av samme grunn, foreløpig frem til 29. mars


NB dette gjelder ikke ambulansetransport av pasienter som er sengeliggende eller i behov for overvåking/behandling underveis
Selv om disse pasienten er smittet eller mistenkt smittet av koronaviruset, skal denne transporten bestilles vi AMK

 

Drammen 20. mars 2020

Eirin Nyhus-Jenssen
Avdelingssjef Pasientreiser
Vestre Viken


Konkrete råd:

Vi anbefaler kollektivt at man avstår fra unødvendig nærkontakt med andre, eksempelvis avstår fra å håndhilse/klemme samt etterstreber der det er mulig avstand på minimum 1 meter. 

I tillegg opprettholde god hånd- og hostehygiene som et generelt tiltak i befolkningen. Vi oppfordrer befolkningen til å avstå fra å reise til områder med vedvarende smitte.

Slik utføres renhold i Hemsedal kommune

RENHOLDSFOKUS OFFENTLIGE BYGG (pr 10.3 -2020)

Foruten ordinært renhold gjør vi en ekstra innsats med berøringspunkter i tiden fremover for å forebygge Korona smitte. 
Spesielt dørhåndtak, blandebatterier, nedtrekk knapp toalett, berøringspunkt dispensere etc = Alle steder som ofte blir berørt av flere hender.

Vi er nå over i en ny fase med fare for smitte.
• Metode kun tørking med micro klut utgår. 
• Berøringspunkter desinfiseres med bruk av parasafe eller desinfeksjons servietter. 
• Der dette ikke finnes kan desinfeksjons sprit benyttes til annet middel er bestilt.
• Husk også å beskytte dere selv med ekstra håndhygiene og bruk av 
desinfeksjonssprit.
• Bruk hansker ved urene områder og fare for smitte. (Skiftes ofte – Vrenges av)

Eiendom 10.3 2020

Odd Magne Anderdal Erika Liutkeviciene
Leiar eigedom Fagansvarlig renholder 

Hjemmeundervisning: 

Hvordan logge seg på office 365 hjemmefra:  

O365 hjemme.mp4 

Felles publikumstelefon for Hallingdal

Telefonen er bemannet av helsepersonell, mandag til fredag 09:00-15:00
Direktenummer er 32 08 50 50. Det vil også være et eget tastevalg når du ringer legekontoret ditt. Telefonen er forbeholdt innbyggere i kommunene i Hallingdal.

Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 Åpen hverdager 0800-1800. I helg 1000-1600.

Mer om publikumstelefonen

Kommunene i Hallingdal har opprettet en egen telefonlinje for spørsmål om Covid-19 (Koronaviruset).


Dersom du har alvorlige sykdomstegn skal du alltid ringe legevakt 116117 eller 113.

Koronatelefonen vil kunne besvare spørsmål rundt mulig smitte, karantenespørsmål og spørsmål rundt testing.

OBS: Retningslinjene for testing endres kontinuerlig, men det er ikke kapasitet til å teste alle som ønsker det. Kun de med symptomer på luftveisinfeksjoner som må innlegges i sykehus og ved symptomer hos særlig sårbare pasienter, pasienter på institusjon og helsepersonell skal testes.

Kommunene vil samtidig henstille innbyggere som har smerter eller føler seg alvorlig syke, men ikke har korona-symptomer til å ta kontakt med helsepersonell og legevakt. Folk blir syke av andre ting enn covid-19, og det er viktig at disse kommer fram i telefonkøen. For spørsmål ved milde korona-symptomer skal man bruke den nyetablerte telefonen 32085050 eller ringe via legekontornummeret.

Chat med eller ring til fagpersoner og få veiledning til å håndtere din psykiske helse bedre  

Trenger du noen å snakke med? 

Kommunene i Hallingdal har opprettet en anonym chattelinje i forbindelse med Covid-19 situasjonen.

Dette er et tilbud til deg som ønsker støtte og råd for å håndtere egen eller andres psykiske helse bedre.  Du kan stille oss spørsmål som angår deg, barna dine, eller noen du ønsker å hjelpe.

På denne chatten kan du på en trygg måte snakke med en fagperson fra kommunen.
Vi har taushetsplikt. Du spør anonymt, og får svar fra en av oss som til daglig jobber med å fremme psykisk helse.
Chatten er gratis, og vi behandler dine data i henhold til GDPR og personvern.

Det kan oppstå kø, men du blir stilt i et køsystem og kommer i kontakt med en av våre fagpersoner så fort det blir ledig linje.
Chatten betjenes:

Mandag til fredag fra kl 0900- 15.00
Lørdager               fra kl 15.00-18.00

Publikumstelefon
Få kontakt med fagpersoner og ta en prat om ensomhet, bekymringer og triste tanker
Vi oppfordrer særlig godt voksne og eldre om å ha lav terskel for å ta kontakt.

Tlf 902 42 061
Mandag – Fredag 9.00-15.00
Er vi ikke tilgjengelig, så ringer vi tilbake så fort vi kan

Her finner du også flere ulike tilbud hvis du trenger noen å snakke med

Redd Barna
https://www.reddbarna.no/her-kan-du-fa-hjelp

Mental helse ung – hjelpetelefon
https://mentalhelseungdom.no/trenger-du-noen-a-snakke-med/

Mental helse foreldre
https://mentalhelse.no/fa-hjelp/foreldresupport

Fosterhjemsforeningen
Inviterer til spørsmål og erfaringer knyttet til pandemien
https://www.fosterhjemsforening.no/problemer-i-dagens-unntakssituasjon-2/

Organisasjonen for barnevernsforeldre
Arrangerer digitale møter for foreldre med barn med tiltak i barnevernet
https://barnevernsforeldrene.no/digitalt-mote-for-foreldre-19-3/

Barn av rusmisbrukere
Chat tjeneste for barn
https://www.barnavrus.no/tilbud/barsnakk

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte er et døgnåpent, landsdekkende gratis tilbud til seksuelt misbrukte barn og voksne av begge kjønn, samt pårørende til seksuelt misbrukte. 
Tlf: 800 57 000
https://hfsm.no/

Helsepersonell i Hemsedal

Hemsedal kommune vil kartlegge helsepersonellkapasiteten i kommunen.
Har du tidligere jobbet som helsepersonell og har formell kompetanse eller erfaring med helserettede arbeidsoppgaver og har mulighet for å bidra?
Da kan du kontakte oss på denne mailadressen: kirsten.brenno@hemsedal.kommune.no
Tusen takk for at du bidrar

Transport i Hemsedal, busstider 

Det er endring i bussens avganger for en periode, og ny tabell finner du under. 

Tidstabell buss

Midlertidigbuss.pdf


Retningslinjer og råd for håndverkere i Hemsedal under koronautbruddet 

Mange håndverkere opplever nå at de forebyggende tiltakene og den smittesituasjonen vi er i medfører en stor utfordring med å levere tjenester og opprettholde en drift.
Vi har her prøvd å komme med noen tydelige retningslinjer som gjelder fra i dag 17.mars. Varigheten er vanskelig å si noe om men vi er nå i en slik fase at dette er det som blir normalen for en lengre periode.

Retningslinjer og råd for håndverkere i Hemsedal under koronautbruddet

24.03.2020 -Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer.pdf

Hemsedal kommune ved kriseledelsen har valgt å gjøre noen drastiske tiltak for å hindre videre spredning av Covid-19 viruset. Dette er tiltak vi ser er nødvendig for å hindre tilstrømming av folk inn til kommunen som kan være smittet av Covid – 19 viruset.

Hemsedal kommune ved kommuneoverlegen pålegger turistnæringen å stenge spisesteder, hoteller, overnattingssteder / campingplasser og skianlegg i to uker fra og med i morgen 13.03.2020. Se vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer, perioden er utvidet.  

Dette er ingen lett avgjørelse da vi ser at dette kan ha store konsekvenser for næringen samt det kjennes vondt å hindre folk å komme til bygda vår.
Begrunnelsen for avgjørelsen er i tråd med nasjonale føringer og smittevernloven.

Hemsedal er en liten kommune med ca.2500 innbyggere, men per i dag har vi ca.9000 personer som oppholder seg i kommunen med 14 nasjonaliteter. Tiltaket er også satt i gang for å hindre videre smittespredning nasjonalt og internasjonalt. Når vi nå er den situasjonen vi er, er det en riktig men tøff avgjørelse.

Vi oppfordrer alle veldig sterkt til å holde seg hjemme og unngå mye kontakt som er unødvendig.

Vi ønsker ikke at folk nå bruker fritidsboligene sine i denne perioden men holder seg hjemme der de bor. Dette fordi vi ikke ønsker tilreisende med mulig smitte til kommunen.

Vi oppfordrer alle til å holde seg rolig i denne vanskelige situasjonen. Det er ingen grunn til å handle inn store mengder mat da det vil føre til stor belastning på dagligvarebutikkene.

Hemsedal Municipality´s crisis team & the District medical officer have decided to take some drastic measures in order to prevent further spread of the Covid-19 virus. 


Click here to read the rest of the text

These are measures seen necessary to prevent the influx of people into the municipality that may be infected by the Covid-19 virus.
Hemsedal Municipality have been instructed to close all tourist facilities such as restaurants, hotels, accommodation and resorts for two weeks starting tomorrow 13.03.2020. Please see updated pdf'file; new date is 13.04.2020

This is not an easy decision as we understand the major consequences it will have on our industry and it is with great difficulty that we prevent people from visiting our town. 

This decision has been taken following advice from the national guidelines and acting on infection prevention control. 

Hemsedal is a small municipality with about 2500 inhabitants, but as of today we have around 9000 people staying in the municipality from 14 different nationalities. The measure has also been initiated to prevent further spread of infection nationally and internationally. Now that we are in the situation we are, it is a right but tough decision.

We strongly encourage everyone to stay home and avoid much unnecessary contact.
We do not want people using their holiday homes/cabins during this period but encourage them to stay at home where they live. This is because we do not want visitors with possible infection coming to our municipality.

We urge everyone to stay calm in this difficult situation. There is no need to buy large quantities of food as this will put a great strain on the grocery stores.

Thank you for your understanding.

 

Stenging av skoler, SFO og barnehage

Kriseledelsen i kommunen har i dag besluttet å stenge skole, SFO og barnehage fra og med i morgen 13.03.2020 i to uker til 27.mars. Vennligst se oppdatert vedtak; ny dato er 13.04.2020

Dette er strenge og inngripende tiltak men vi gjør dette for å hindre videre smittespredning av covid-19. Vi har i dag ikke omfattende smitte i Hemsedal så dette er et tiltak for å forebygge smitte i befolkningen. 

For skolebarn så vil det bli gitt hjemmeundervisning på ulike måter. Vi ber alle foresatte om å sjekke mailen sin da det vil bli sendt ut informasjon fra kontaktlærere.

Vi skjønner mange kan ha mye spørsmål rundt denne spesielle situasjonen. Vi ber dere finne informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 som har åpent hverdager 08-18 og helger 10-16.
Om dere spørsmål om barn og unge i forhold til covid-19 smitte kan dere ta kontakt med helsesykepleier fredag 13.03.2020 mellom klokken 08-15 på telefon 91 66 68 30.

6 råd til å dempe uro

Det er mange som reagerer med uro på Korona-pandemien. Det er normalt og riktig å kjenne på bekymring i en slik tid. Alle som er sårbare for stress kan oppleve en økt aktivering og bli engstelige, irritable og opptre mindre rasjonelt enn ellers.

Når vi aner at noe er farlig reagerer kroppen automatisk. For eksempel kan musklene bli anspent og fordøyelsen kan stoppe opp. Når vi merker at kroppen går i faremodus blir vi redd. Det er naturlige reaksjoner, som hjelper oss til å flykte eller kjempe i farlige situasjoner. Når faren er diffus og teoretisk blir de naturlige reaksjoner forstyrrende. Da tenker vi mindre med fornuften og mer med følelsene.

Her er seks råd for å dempe uro og engstelse:

Sett deg inn i myndighetenes anbefalinger

1. Den beste informasjon om koronaviruset fins på helsenorge.no. NRK.no er også nøktern og lett forståelig.      Det er ikke lurt å søke informasjon i mindre seriøse medier, som kan overdrive og forvrenge for å skape sensasjon.

2. Begrens tiden du følger nyheter om pandemien
Vi trenger å følge rådene til myndighetene, men vi trenger ikke å oppdatere oss på nyhetene hele tiden - det vil bare øke stress og engstelse. Sett for eksempel av 10 minutter et par tidspunkt på dagen til å oppdatere deg på nyheter om korona.

3. Fyll hodet med noe annet
Det er bra å holde seg opptatt med noe annet enn pandemien. Det kan være underholdning, spill, lek, lesing av romaner, fagbøker, tidsskrifter, podcast, hobbyer. Endelig har vi tid til å lære oss noe nytt!

4. Bruk kroppen

5. Gjør noe for andre
Hjelp andre med praktiske ting eller med å roe seg ned. Du hjelper andre, når du prøver å ikke å bli syk og ikke å bringe smitte videre. Det er også en hjelp å dempe sin egen uro, være en trygg person for andre.

6. Behold døgnrytmen
Stå opp tidlig, spis frokost, lunsj og middag på samme tidspunkt hver dag, gå i seng på samme tid. Rutiner skaper trygghet og forutsigbarhet, og forebygger konflikter. Kroppen er et vanedyr, mangel på struktur skaper uro.

I tillegg har Larvik kommune laget en fin artikkel med ulike tips til hva en kan gjøre selv i forhold til selvhjelpsressurser. 

 

Snakk med barn/unge om coronaviruset

Barn får gjerne med seg bruddstykker fra nyheter og samtaler rundt temaer som dette, uten å kunne sette informasjonen i sammenheng. Mindre barn kan «fylle ut» med fantasien når de ikke forstår. Dette kan oppleves skremmende. På bakgrunn av dette bes alle foreldre/voksne i Hemsedal om å snakke med barn om koronaviruset. Slik kan vi dempe unødvendig frykt blant våre yngste. 

Les hele artikkelen

Kommunen er avhengige av frivillighet

I forbindelse med Covid-19 coronaviruset kan store deler av befolkningen komme i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene. Helsedirektoratet oppfordrer kommuner til å organisere frivilligheten og hvilke oppgaver de kan påta seg. Personer i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene vil være helt avhengige av frivillige personer som kan bevege seg fritt. I tillegg vil det være nødvendig for personer i risikogrupper å få hjelp.

Mer info om Nyby

Røde Kors

Trenger du hjelp til å handle daglegvarer?

Gol og Hemsedal Røde Kors kan levere dagligvarer til deg som er i hjemmeisolasjon, hjemmekarantene eller av andre grunner trenger slik assistanse. De kan også hente medisin for deg på apoteket.
Kontakt Røde Kors på telefon 32 02 90 20.

Nasjonale retningsliner for frivillige organisasjonar