Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

"Hans" - opprydning - ferdsel langs vassdrag - brukontroll - informasjonsmøte

Kokevarsel for kommunalt vann opphørte mandag 14.08.   NVE sitt flomvarsel er nå på grønt (laveste) nivå, men jordskredvarsel er på gult nivå. Kommunen oppmoder alle om å vise varsomhet ved ferdsel langs vassdrag og i bratt terreng. Les mer om opprydning, avfallsdeponi, brukontroll og digitalt informasjonsmøte i artikkelen. Oppdatert tirsdag 15.08. klokka 12

Kokevarsel for vann

Mandag 14.08. opphørte kokevarsel for kommunal vann i Hemsedal.

Les råd fra FHI om koking av vann

Har du fått kokevarsel? - informasjonsfilm


Det anbefales også at de med privat vannforsyning fra utsatte brønner koker drikkevannet inntil man får tatt vannprøver som viser tilfredsstillende kvalitet. Ta gjerne kontakt med tenestetorget i kommunen for prøveflasker.

Du finner mer informasjon på Miljøretta helsevern Hallingdal sine sider:
mhvh.no/aktuelt/kokevarsel-drikkevann
mhvh.no/fagomrader/drikkevann

 

 

Ferdsel

NVE sitt varsel for jordskred er nå på grønt nivå. 

Følg med på varsom.no

Utglidning/ras langs vassdrag kan forekomme nær flomstor elv, også etter at varselet opphører. Det anbefales derfor ikke å bevege seg nærmere flomstor elv enn 15-20 meter. Kommunen ber alle vise aktsomhet ved ferdsel i bratt terreng og arealer som er eller har vært oversvømt. Se etter bruddkanter, sprekker, forsenkninger og andre endringer i terrenget som kan indikere ustabile masser, ras eller utglidninger. Hold god avstand til disse.

Brukontroll

Hemsedal kommune har rekvirert kompetent miljø til å sjekke egne bruer i slutten av uke 33. Grunneiere som ønsker slik kontroll kan melde sin interesse til Hemsedal kommune, så formidler vi denne interessen til inspektør, fortrinnsvis primo uke 33. Nærmere avtale må gjøres mellom inspektør og grunneier. 
Ta kontakt med kommunen på hovednummer: 31 40 88 00 eller send epost til tenestetorget@hemsedal.kommune.no eller postmottak@hemsedal.kommune.no

 

Oppryddingsarbeid 

Smittevern ved opprydding etter flom

Hemsedal kommune har påtatt seg ansvar for å organisere oppryddingsarbeidet i/ langs Heimsila, med hovedfokus nedstrøms Skogstad bru.
Det er etablert avtale med Hafslund Eco om deponiplass på Langeset for avfallstyper og mengder som ikke lar seg håndtere på det lokale avfallsmottaket. I den grad det lar seg gjøre bør det organiseres slik at visse avfallstyper holdes adskilt med tanke på videre håndtering. Dette gjelder hovedsakelig farlig avfall av ulike typer som ikke bør blandes med andre avfallstyper utfra brann- og forurensningsfare. 

Hallingdal Renovasjon melder at deponiplassen var klar for mottak fra lørdag av.
Det er skiltet fra vegkanten og inn på området, se bilde nedenfor. Arealet er organisert etter beste evne. 

Viktig at flomavfall blir deponert her slik at ikke lokalt avfallsmottak får overbelastning. For eksempel er det viktig at landbruksplast nå ikke blir levert på  lokalt avfallsmottak. Det er heller ikke tiden for rydding av avfall som kan vente litt.
Skiltede avfallstyper på det midlertidige deponiet:  
- Campingvogner og store enheter (På bakken)
- Landbruksplast og Rundball (På bakken)
- Trær, busker og røtter (På bakken)
- Restavfall+ matavfall (lukket 25m3 container) 
- Elektrisk avfall (Elektrobur)
- Farlig avfall (Pall og rødbokser)

NB! Hallingdal Renovasjon ønsker at alle som skal avlevere avfall på den midlertidige deponiplassen (flomavfall) gir beskjed til de ansatte på Langeset deponiplass før en avleverer sitt flomavfall.

Se kart her

Bilde som viser innkjøringsskilt


Hemsedal kommune tar ansvar for opprydding av Bruøyne – statlig sikra friluftsområde.

Opprydding på dyrka mark kan begynne når farevarsel er grønt, se www.varsom.no  Grunneier har ansvar og leder arbeidet selv. Grunneier kan søke dekning av egne kostnader gjennom egen forsikring eller naturskadeerstatning. Se egen info på kommunens nettside.

Kommunen jobber med frivilligheten for å avdekke mulig bistand fra disse, og kan formidle slik bistand til grunneier.  

Kommunen organiserer profesjonell opprydding av andre areal i elva så langt dette er påkrevd (gjelder særlig større, eller farlige gjenstander).  

Kommunen organiserer enkel/dugnadsbasert opprydding av «resten», basert på samarbeid med relevante aktører.

Koordinator / prosjektleder i kommunen for opprydningsarbeidet de kommende dagene og ukene er Gunn Eliassen - epost: gunn.eliassen@hemsedal.kommune.no

 

Oppdatering om arbeidet med opprydning fredag 11.08. klokka 16:00
Hemsedal kommune har i løpet av dagen gjort følgende avklaringer;

  • Etablert prosjektorganisasjon internt – Prosjektleder Gunn Eliassen
  • Gjennomført samarbeidsmøte Bondelag og Elveeierlag
  • Avklart samhandling – tett kommunikasjon med Hafslund Eco Vasskraft
  • Opprettet kontakt med Frivillighetssentral, Idrettslag, Sparebank
  • Stiftelsen – hvordan kan vi løse ut bygdas ressurser ifht opprydding
  • Startet opp kartlegging av skader – hvor stort er omfanget av skader/ søppel ved hjelp av drone
  • Planlegging opprydding Bruøyne – oppstart uke 33, ved hjelp av rammeavtale med entreprenør Hemsedal Maskinlag
  • Nytt mottakssted på Langeset, skilting og info (se over)
  • Utvidet åpningstider på Langeset, se egen Aktuelt-artikkel 
  • Digitalt informasjonsmøte ble avholdt på Teams klokka 14, lenke til opptak ligger nederst på siden


Status informasjonsmøte - opprydding

Informasjon vil oppdateres løpende. Hemsedal kommune inviterte til et kort teamsmøte fredag 11. august kl. 14.00, med nærmere informasjon i anledning ryddeaksjon. 

Klikk her for å se opptak fra møte

Sist endret: 23.08.2023