Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Endringar av tilbod innan helse

Hemsedal kommune vil i løpet av vår/sommar gjennomføra nokre endringar av tilboda sine innanfor helse.

Endringane skal gjera det enklare for innbyggjarane å finne fram til tenestetilbodet i kommunen gjennom «en dør innprinsippet». Dvs tenestene skal samlokaliserast på ein stad.
Alle brukarar av noverende tenester vil fortsette å få tenester tilpassa sitt behov.

Frå 1. juni:
Tenestene jordmor, helsestasjon og psykisk helse for personar opp til 18 år vil vera samlokalisert under navnet Familiens Hus. Familiens Hus vil vera å finne på dagens Helsesenter.

Tenestene psykisk helse for personar over 18 år, friskliv og Frivilligsentralen vil også vera samlokalisert. Det arbeides med å sjå på lokaler for denne tenesten.
På sikt har kommunen et ønskje om å samlokalisere Familiens Hus og tenester til vaksne på ein stad.

Hemsedal kommune v/Helse og omsorg