Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Hemsedal barne- og ungdomsskule (5-10 trinn)

Hemsedal barne og ungdomsskule har 5.-10.klasse og har i dag 181 elevar og 38 tilsette. Bilde er av vennskapstreet til Hemsedal barne- og ungdomsskule.Her ser de handtrykket til alle elevar og tilsette ved skulen.

Besøksadresse:

Haugavegen 2
3560 Hemsedal

Postadresse

Hemsedal kommune
Hemsedal barne og ungdomsskule
Hemsedalsvegen 2889
3560 Hemsedal

Skulerute

Elevskyss

Skysstider 2017-2018

Lykkja - Halbjørhus - Ulsåk - Trøimshallen kl. 07.55
Eikre - Ålrust - Mythevegen - Trøimshallen kl. 08.00
Gol - Hjelmen -  Svøo - Ulsåk - Trøimshallen kl. 07.45
Trøimshallen - Skogajordet - Hulbak - Tuv kl. 08.10
Fiskum - Torset - Ulsåk - Trøimshallen kl. 07.45
Trøimshallen - Ulsåk kl. 08.10
Grøndalen - Lio - Tuv - Trøimshallen kl. 07.45

 Sjå også www.brakar.no

Retten til skuleskyss begrunna i opplæringslova

Det er opplæringslova kapittel 7 som regulerer skuleskyssen i grunnskulen.

•§7-1 slår fast at ”Elevar i 2.-10.klasse som bur meir enn fire kilometer frå skulen har rett til gratis skyss.
•For elevar i 1.klasse/førskulen er skyssgrensa to kilometer
•Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skuleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda”

Særlege forhold utløyser rett til skuleskyss

Det må vera særlege forhold som utløyser skyssrett med bakgrunn i trafikkfarleg skuleveg.

I kommentarane til lova blir dette formulert slik:

”Loven krever at elevene utsettes for en fare som er utenom det vanlige. Den risiko skoleelever til vanlig utsettes for når de ferdes i trafikken er derfor ikke tilstrekkelig.”

Andre grunnar som kan utløyse rett til skuleskyss

•Opplæringslova §7-3 seier vidare at ”Elevar som på grunn av funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom heimen og opplæringsstaden.”
•I slike tilfelle må det leggjast fram legeerklæring som også seier noko om kor lenge eleven har behov for skyss.

Opplæringslova kapittel 13 regulerer blant anna fordelinga av kommunens og fylkeskommunens ansvar for opplæringa. Det er fylkeskommunen, eller den instansen fylkeskommunen delegerer dette til, som har ansvaret for organiseringa av skuleskyssen.

Foreldre som meiner at barnet deira har rett på skuleskyss på grunn av trafikkfarleg skuleveg, må søkje Hemsedal kommune om slik skyss.

Ved øvrige spørsmål om skuleskyss, ta kontakt med den enkelte skule.

Trygg Trafikk sin rettleiar for særleg farleg eller vanskeleg skuleveg

Organisering av skuledagen

Timeinndeling

1. time 08.30 - 09.30 60  
Friminutt 09.30 - 09.40   10
2. time 09.40 - 10.40 60  
Matfri 10.40 - 11.10   30
3. time 11.10 - 12.10 60  
Friminutt 12.10 - 12.20   10
4. time 12.20- 13.20 60  
Friminutt 13.20 - 13.30   10
5. time 13.30- 14.30 60  

Måndag: 5.-7. sluttar etter 4.time.Leksehjelp til 1430.
Tysdag og torsdag: Alle elevane sluttar 1430.
Onsdag og fredag: Alle elevane sluttar etter 4.time, 1320.

Foreldrepålogging - IKT og  Digital læringsplattform.

Foreldre kan logge seg på Skooler og Visma flyt via linkane under.
Bruk ID-porten.

Skooler Foreldreportal

Visma Flyt Skole

 

Søknad om elevpermisjon/skulefri

Du skal nytte dette skjemaet om du skal søkje fri for eleven meir enn ein skuledag. Skjema finn du her: Søknad om elevfri 
Fråvære på ein dag kan du sende på sms via Visma Flyt skole til kontaktlærar. 
Opplæringslova § 2-11 seier følgjande om permisjon frå den pliktige opplæringa;  "Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.  Ved søknad om fri utover 2 veker skal eleven skrivast ut frå skulen".
Det bør i slike tilfelle opprettast ein samarbeidsavtale mellom eleven og skulen. Det er ein føresetnad at denne avtalen ikkje påfører skulen/kommunen eit juridisk eller økonomisk ansvar  Vi minner om opplæringslova §2-11 om permisjon frå undervisninga der det heiter: "Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute." 

 

Eksamen - prøver

Informasjon til elevar og foreldre i grunnskulen om retten til å klage på karakterar.

Eksamen 2018
Skriftleg eksamen:
 9.mai: Opplysning om trekkfag.
16.mai: Matematikk.
24.mai: Førebuing engelsk.
25.mai: Engelsk.
28.mai: Førebuing norsk.
29.mai: Norsk hovudmål.
30.mai: Norsk sidemål

Munnleg eksamen:
11.juni: Opplysning om trekkfag.
13.juni: Munnleg eksamen.

Nasjonale prøver 2018
Lesing 5.klasse: 15.oktober - 2.november  
Engelsk 5.klasse: 15.oktober - 2.noember 
Rekning 5.klasse: 15.oktober - 2.november 
Lesing 8.klasse: 10.september - 28.september 
Engelsk 8.klasse: 10.september - 28.september  
Rekning 8.klasse: 10.september - 28.september 
Lesing 9.klasse: 10.september - 28.september 
Rekning 9.klasse: 10.september - 28.september 

Alle dei nasjonale prøvene skal no gjennomførast elektronisk.

Råd og utval

Skulemiljøutval

Skulemiljøutvalet handsamar saker som vedkjem det fysiske og psykososiale miljøet ved skulen, jmf. Opplæringslova §11-1a. Det er partsamansett og elevar og foreldre er i fleirtal.

Leiar: Jørgen von Tangen. 
Nestleiar: Gunn Eliassen. 
Skrivar: Morten Lien.

Elevar:Ludvik Nemeth Stokkebekk og Elida Wiken Wilson.   
Foreldre: Gunn Eliassen og Ronny S. Grøndal.
Undervisningspers: Eva Bodin og Ellen Kure.  
Kommunens representant: Jørgen von Tangen 
Rektor Morten Lien.

Samarbeidsutval

Samarbeidsutvalet er skulen sitt øverste rådsorgan. Der sit det representantar for ulike brukargrupper ved skulen.

Leiar: Jørgen von Tangen. 
Nestleiar: Gunn Eliassen.   
Skrivar: 

Elev: Ludvik Nemeth Stokkebekk og Elida Wiken Wilson. 
Foreldre: Gunn Eliassen og Ronny S. Grøndal.
Undervisningspers.:  Eva Bodin og Ellen Kure. 
Andre tilsette: John Johansen.
Kommunens representant: Jørgen von Tangen 
Rektor Morten Lien.

Elevrådet

Slik ser elevrådet ut 2017-2018:

Leiar: Amalie Snerte. 
Nestleiar: Anne Skølt.
Skrivar: Amalie Christin Eliassen.

Kontaktlærar for elevrådet: Annelis Strange Hansen.

Klasserepresentantar:

5. klasse:   Nora Oline Tuv og Simon Ulvestad Juliebø.
6. klasse:   Ängla Eid Arvidson og Erlend Ulsaker. 
7. klasse:   Andreas Smedsgård Haug og Stine Viken. 
8. klasse:   Elvira Snerte og Sanidol Yewhans.
9. klasse:   Amalie Christin Eliassen og Håkon Günther Sommer. 
10. klasse: Amalie Snerte og Anne Skølt.

FAU

Slik ser FAU for 2017- 2018 ut:

Leiar: Irene Markegård 
Nestleiar:  Ingrid Undheim Løken 
Skrivar:  Bjørn Kure

Dei øvrige foreldrekontaktene er styremedlemar.

Foreldrekontaktar:

5. klasse:   Hege Janett Myro og Ingrid Undheim Løken.
6. klasse:   Espen Mentoft og Ina Tangset.
7. klasse:   Bjarne Christian Ødegård og Elin Tangen.
8. klasse:   Irene Markegård og Fiona Erlandsen.
9. klasse:   Bjørn Kure og Tina Møllerplass. 
10. kasse:  Heidi Roteigen og Sofia  Norman.

Kontaktinfo

Rektor
Morten Lien Tlf. 3140 8905 / Mobnr: 906 74 463 E-post: Morten Lien

Konsulent
Liv Birgit Borge Tlf. 3140 8905 E-post: Liv Birgit Borge

Inspektør
Ingunn Blom-Hagen Tlf. 3140 8907 / Mobnr: 450 65 068 E-post: Ingunn Blom-Hagen

Rådgjevar
Maren Skarra Tlf. 3140 8906 E-post: Maren Skarra

Sosiallærar
Annelis Strange Hansen Tlf: 3140 8906 Epost: Annelis Strange Hansen

 

Kontaktlærar.

5.klasse: Ingunn Holtet Turner og Kristian Garnes Lunde
6.klasse: Olga Løken Møllerplass og Unni Bjørke
7.klasse: Rut Rimstad-Intelhus og Signe Lise Hovig Jordheim
8.klasse: Andreas Møhlenberg og Eva Bodin
9.klasse: Eivind Vikane Stemsverk og Rita Tormodsrud
10.klasse: Gerd Line Røysi og Lisbet Langehaug

 

Planar, lovar og reglar

Ordensreglar Hemsedal barne- og ungdomsskule

Handlingsplan mot mobbing

Vedtekter for skulefritidsordninga 2015

Opplærings lova § 9a Hemsedal kommune

Nytt regelverk om skulemiljø

Tilstandsrapport for oppvekstsektoren i Hemsedal 2016-2017

Trafikksikker kommune - Plan for skular og barnehagar 2016-2019.pdf