Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Lydfiler frå kommunestyret

2017

09.02.2017

1_Interpellasjon_Venstre.mp3

2_Meldinger.mp3

3_Helsesenter-utbygging-ombygging av legekontor og ambulanse.mp3

4_Kommuneplan-arealdel.mp3

5_Prosjekt Skogshønstigen og kommunalt tilskot.mp3

6_Arealplanlegging-prioritering og finansiering av planoppgaver.mp3

7_Kjøp av vegareal.mp3

8_Plan gjenomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2020.mp3

9_Kontrollutvalg_Hemsedal-budsjett 2017.mp3

10_Protokoll.mp3

Grunngitte spørsmål.mp3

 

2016

20.12.2016

130.16 Meldingar til kommunestyret.mp3

131.16 Økonomi- og handlingsplan 2017-2020.mp3

132.16 Barnehage. og skuleutbygging i Hemsedal.mp3

133.16 Finansiering av geovekstprosjekt.mp3

134.16 Søknad om driftstilskott for privatpraktiserande fysioterapeut.mp3

135.16 Trafikktryggleiksplan.mp3

136.16 Senger i næring - prinsippsak.mp3

137.16 Vurdering av innføring av Polentur i regi av skulen.mp3

138.16 Klage på vedtak - avslag på søknad om fritak for betaling av tilknytningsgebyr.mp3

139.16 Panoramavegen. førespurnad om finansiering ac vegutbetring.mp3

140.16 Vestviken 110 IKS - endring av selskapsavtalen.mp3

141.16 Overføring av investeringsmidlar frå 2016 til 2017.mp3

142.16 Kjøp av Bruheim.mp3

01.12.2016

116_Meldinger.mp3

118_Vedtak_planstrategi_2016-2019.mp3

119_Stig-og_løypeplan_2015-2018.mp3

120_Prioritert_handlingsplan_idrett-fysisk_aktivitet_2017.mp3

121_Politireforma-uttale.mp3

122_Hemsedal_Veksthus_EigedomAS-førespurnad_kommunalt_eigarskap.mp3

123_Høyringssvar_statens_vegvesen-KVU_Rv7-Rv52_Gol-Voss.mp3

124_Felles_FIG_lager_Hallingdalskommunane.mp3

125_HovtunsenteretAS-Søknad_nedsetting_vass-kloakkavgift.mp3

126_Eigedomsskatt_kraftanlegg_2017_Kapitalisering_ved_taksering.mp3

127_Endring_åpningstider_NAV_gol-Hemsedal.mp3

128_Utviding_kyrkjegarden-prosjektavslutning.mp3

129_Godkjenning_protokoll.mp3

29.09.2016

66_interpellasjon_Petter_owesen.mp3

67_Meldinger.mp3

68_Markegardslia-Lykkja_endeleg_vedtak.mp3

69_Nye_stadnamn.mp3

70_Senger_næring-prinsippsak.mp3

71_Søknad_fritak_betaling_tilknytningsavgift-hyttefeltH2_Tinden.mp3

72_Stortingsval_2017-fastsetting_valdag.mp3

73_Valstyret.mp3

74_Revidering_vedtekter-tilskot_ymse_jord-skogbruksformål.mp3

75_Høyring-endring_konsesjonslov-jordlov.mp3

76_Vedtektsendring_barnehage.mp3

77_Tillegg_tilstandsrapport_oppvekstsektoren_2015.mp3

78_Økonomireglement_Hemsedal_kommune.mp3

79_Holde_Thorset_legat-val_representant.mp3

80_Endring_lokal_forskrift_hundehald.mp3

81_Planprogram_energi-klimaplan.mp3

82-114_Søknader-sals_og_skjenkeløyver.mp3

 

28.06.2016

40_Meldinger.mp3

41_Tertialrapport_1.mp3

42_Årsmelding-regnskap_2015.mp3

43_Budsjettrevisjon.mp3

44_Hemsedal_EnergiKF-årsrekneskap_årsmelding.mp3

45_Årsmelding-kontrollutvalget.mp3

46_Forvaltningsrapport_vedr_interkommunal_barnevernteneste_Hallingdal.mp3

47_Møtereglement_Hemsedal_kommune-revidering.mp3

48_Fritak_politiske_verv-Marianne_Viljugrein.mp3

49_Alkoholpolitiske_retningsliner.mp3

50_Næringsføremål_turistområder.mp3

51_Paragraf27_samarbeid_akutte_lavterskeltilbod_innan_sosialfaglege_feltet-vedtekter.mp3

52_Revidering_kommunedelplan_energi-klima.mp3

53_Hemsedal_Næringsforening-førespurnad_høyringspart.mp3

54_Skigarden_badeanlegg.mp3

55_Helsesenter-ombygging_utviding.mp3

56_Barnehagane-vurdering_endring_opningstid.mp3

57_Bustader_flyktingar-behovsanalyse.mp3

58_IKA_Kongsberg-endring_selskapsavtale.mp3

59_MurenII_detaljreguleringsplan.mp3

60_LNF-SF8-detaljreguleringsplan.mp3

61_Hemsedal_kyrkje-søknad_ekstraløyving.mp3

62_Planstrategi_2016-19.mp3

63_Takstvedtekter-eiendomsskatt-revidering.mp3

64_Kommunens_opplæringskontor_Buskerud-endring_selskapsavtale.mp3

65_Godkjenning_protokoll.mp3

Info_skulestruktur.mp3

Open_post.mp3

12.05.2016

19_Meldinger.mp3

20_Energimerking_EPC-gjennomføring_kommunale_bygg.mp3

21_Oppgradering_kultursalen_Prosjektavslutning.mp3

22_Strategisk_næringsplan-presisering.mp3

23_Søknad_informasjonstenester-vertskapstenester_Hemsedal_turisttrafikklag.mp3

24_Utbygging_vatn-avløpsnett_Tindenområde.mp3

25_revidert_avfallsplan.mp3

26_Revidert_avfall-slam-Hallingdal_Renovasjon.mp3

27_Næringsføremål_turistområder-oppfølgjing-kontroll.mp3

28_Hemsedal_idrettslag-søknad_tilskott_utvikling-oppretting_stilling.mp3

29_Tiltak_Skogshødnstigen-forslag_prosjektbeskriivelse.mp3

30_Jordskiftedommarar.mp3

31_Borgarting_lagmannsrett-valg.mp3

32_Skjønnsmedlemmer-valg.mp3

33_Tingretten_valg.mp3

34_Forliksrådet.mp3

35_Tilstandsrapport_skule-barnehage_2015.mp3

36_Endring_vedtektene_SFO.mp3

38_Busetting_einslige_mindreårige.mp3

Interpellasjon.mp3

Åpen_post.mp3

 

10.03.2016

10_Meldinger.mp3

11_Kommunereform-vidare_arbeid.mp3

12_Energimerking_EPC.mp3

13_Konsekvensar-moglegheiter_-privat_barnehagedrift.mp3

14_Heimskar_detaljreguleringsplan.mp3

15_Planførespurnad-detaljregplan_bustafelt_B9_Tuv.mp3

16_Prinsippsak_privat_utvikling_bustadfeltet_B9-Tuv.mp3

17_Eiegngodkjenning_detaljreg_plan_Hestehaugane.mp3

Open_post.mp3

04.02.2016

1_Meldinger.mp3

2_Hemsedal_Energi_KF_Endring_clearingløysing_finansiell_handel_kraft_NASDAQ.mp3

3_Søre_Fekene_førespurnad_detaljplanlegge_hyttefelt.mp3

4_Huso_Fjellgard_Søknad_justering_reguleringsplan-planavklaring.mp3

5_Planforespørsel-endring_detaljreguleringsplan_GolfalpinII.mp3

6_Hemsedal_ungdomsråd_val_kommunal_rep_vararep.mp3

7_Sparebank1_Hallingdal_Valdres_val_medlem_Sparebankstiftelse.mp3

8_Skatteoppkreveren_Hallingdal-val.mp3

9_Veg Øst-Vest, kommunesamanslåing m.m.mp3

2015

17.12.2015

103_Meldinger.mp3

104_Årsbudsjett_2016.mp3

105_Risiko-sårbarsanalyse.mp3

106_Vinn_endring_aksjonæravtale.mp3

107_Busetting_flyktninger.mp3

108_Råd_menneske_nedsatt_funksjonsemne.mp3

109_Namnesak_kartverket.mp3

110_Sikring_Krikken_Vassverk.mp3

111_Miljøprioritert_gjennomføring_RV52.mp3

112_Opparbeiding_gang-sykkelveg_etablering_gangbru-Skogstad_bru.mp3

113_Sti-løypeplan.mp3

114_Vidareføring_prosjektperioden_vassområde_Hallingdal.mp3

115_Unytta_investeringsmidler.mp3

Open_post.mp3

03.12.2015

92_Meldinger.mp3

93_Endring_selskapsavtalen-valgbarhet_representantskapet.mp3

94_Prioritert_handlingsplan_idrett-fysisk_aktivitet_2016.mp3

95_Bosetting_flyktninger-år_2016-2019.mp3

96_Endring_aksjonæravtale_Vinn.mp3

97_Høyring_endring_motorferdsellov-opning_catskiing.mp3

98_Kommunerevisjon_IKS_Valdres-Hallingdal-VAL.mp3

99_Buskerudmuseum_VAL.mp3

100_Vestviken_IKS-VAL.mp3

101_Godtgjerslersreglement.mp3

102_Godkjenning_protokoll.mp3

Open_post.mp3

 

10.09.2015

42_Meldinger.mp3

43_Oppmoding_busetting_flyktninger.mp3

44_Barnehage-ogskulestrukturen.mp3

45_Politisk_delegasjonsreglement.mp3

46_kommunereforma.mp3

47_Hoyring_eigedomsbeskatning_arbeidsmaskiner_verk-bruk.mp3

48_Fiskum_hyttefelt-Nyork-reguleringsendring.mp3

49_Sore_fekene.mp3

50_Muren_F7_hyttefelt.mp3

18.06.2015

22_Meldinger.mp3

23_Årsmelding-regnskap-2014.mp3

24_Tertialrapport_1-15.mp3

25_Budsjettrevisjon-2015.mp3

26_Årsrekneskap-årsmelding_2014-Hemsedal_Energi_KF.mp3

27_Strategisk_næringsplan_2016-2022.mp3

28_Markegardslia-Lykkja-Kommunedelplan-2_gangs_handsaming.mp3

29_Molla-detaljreguleringsplan_N1-områdeplan_for_Holdebakken.mp3

30_Politisk_organisering.mp3

31_Vidareforing_kulturkoordinator_Hallingdal.mp3

32_Hogestolen-Hemsedal_kildevann-detaljreguleringsplan.mp3

33_Oppmoding_busetting_fleire_flyktningar.mp3

34_Soknad_dispensasjon_rekkefolgekrav_detaljplan_TindenII-Hemsedal_skisenter.mp3

36_Godkjenning_protokoll.mp3

Open _post.mp3

07.05.2015

14.15 Meldingar til motet i kommunstyret 07.05.15.mp3

15.15 Vegsamandet aust - vest - uttale frå Hemsedal kommune.mp3

16.15 Opparbeiding av Fiskum bustadfelt . prosjektavslutning.mp3

17.15 Utviding av kyrkjegarden. Oppstartsloyve.mp3

18.15 Status kommunale utleigebustader.mp3

19.15 Revidering av forvaltingsplan for statlege sikra friluftsområde i Hemsedal.mp3

20.15 Kommunestyre - og fylkestingval 2015 - delegering av mynde.mp3

21.15 Godkjenning av protokoll frå dagens mote.mp3

Open post 7.5.15.mp3

05.03.2015

8_Meldinger.mp3

9_Omraadeplan_Ulsaak.mp3

10_Kommunereforma.mp3

11_Aarsmelding_kontrollutvalg_2014.mp3

12_Tilbud_overta_forvaltningsansvaret_hydalen_landskapsvernområde.mp3

05.02.2015

1_Meldinger.mp3

2_Kommunedelplan_Markegardslia-Lykkja-ny utlegging.mp3

3_Hallingdal_barnevernteneste-endring_samarbeidsavtale.mp3

4_Nye_stadnamn-Fiskumhaugen.mp3

5_Arbeidsgiverstrategi.mp3

6_Kommunal_plan-overgang_barnehage-skule.mp3

Folkets_sporjetime.mp3

 2014

06.02.2015

1_Meldinger.mp3

2_Kommunedelplan_Markegardslia-Lykkja.mp3

3_Områdeplan_Ulsåk.mp3

4_Ekspropiering_alpin_nedfart_Skiheisen-klage_kommunestyrevedtak.mp3

5_Alternativ_gang-sykkelveg_Holdebakken-Tuv_anbefalte_loysningar.mp3

6_Fire_eller_fem_skuledagar-Tuv_ogUlsåk_skuler.mp3

7_Barnehageavdelingane_Skadvin-avvikling.mp3

8_Skulefritidsordninga_Hemsedal-endring_vedtektene.mp3

9_Hallingdal_Museum-Buskerudmuseene-konsolidering.mp3

10_Fritak_fra_politiske_verv-Oyvind_Thorset.mp3

11_VA-anlegg_TroimRA-Fiskum_pumpestasjon-prosjektavslutning.mp3

12_Gangveg_langs_F33-prosjektavslutning.mp3

13_Kjetting-renovasjonsplass_Holdebakken-prosjektavslutning.mp3

14_Fartsdumper_SvoeoII-prosjektavslutning.mp3

15_Asfaltering_bustadfelt_Tuv-prosjetavslutning.mp3

Open_post.mp3

06.03.2014

17_Ekspropiering_alpin_nedfart_Skiheisen-klage_kommunestyrevedtak_65-13.mp3

18_Fastsetjing_planprogram_hovedplan_VA.mp3

19_Faste_barnehageplasser_for_barn_frå_Hemsedal_statlige_mottak.mp3

20_Forsokksordning_snoscooterloyper-vidare_utgreiing-framlegging_forskrift.mp3

21_Retningslinjer_ENoK-fondet-ny revidering.mp3

22_Tildeling_kommunale_bustadtomter-endring_retningslinjer.mp3

Åpen_post.mp3

03.04.2014

23_Meldingar.mp3

24_KLP-ny_avtale.mp3

25_Hemsedal_GolfAlpin-detaljreguleringsplan.mp3

26_Rv_52_Troim-Holde_bru-gangveg-detaljreguleringsplan.mp3

27_Reguleringsplan_Troym_sentrum-aust_Planprogram_omradeplan_utlegging_off_ettersyn.mp3

28_Opparbeiding_bustadfelt_SvooIII-prosjektavslutning.mp3

29_Varmestugu-Gravset-Hemsedal-idrettslag-soknad.mp3

30_Alkoholpolitiske_retningsliner-2012-1016-endring.mp3

31_Hemsedal_golfklubb-Golfstua-Skjenkeloyve.mp3

32_Skjenkeloyve_Hemsedal-Cafe_Stavkroa_Stallen_Big_Horn.mp3

33_Fastsetting_gebyr_adressering.mp3

15.05.2014

34-14 Meldingar til motet 22.05.14.mp3

35-14 Permisjon frå politiske verv - Iren Halbjorhus.mp3

36-14 IKT samarbeid i Hallingdal.mp3

37-14 Utviklingsprogram for byregionar.mp3

38-14 Barnehage og skulestruktur - alternative loysingar.mp3

39-14 78 nye vegnamn - fastsetting av skrivemåte.mp3

40-14 Godkjenning av protokoll frå mote i K styret 22.05.2014.mp3

41-14 Opparbeiding gang og sykkelveg og gangbru.mp3

26.06.2014

42-14 Meldingar.mp3

43-14 Årsmelding og rekneskap 2013 HEmsedal kommune.mp3

44-14 Årsmelding kontrollutvalget 2013.mp3

45-14 Årsmelding og rekneskap HEmsedal energi KF.mp3

46-14 Tertialrapport nr 1 2014.mp3

47-14 Budsjettrevisjon 2014 Hemsedal kommune.mp3

48-14 Delegasjonsreglement revidering.mp3

449-14 IKA Kongsberg endring av selskapsavtale.mp3

50-14 Fastsetting av tomtepris Fiskum tomtefelt.mp3

51-14 Strupa - Gravset hyttefelt detaljregulering eigengodkjenning.mp3

53-14 Hemsedal kyrkje og gravlund detaljreguleringsplan eigengodkjenning.mp3

54-14 Områderegulering for Troym aust godkjenning av planprogram.mp3

55-14 Oppmoding om busetting av fleire flyktningar i 2014 og 15.mp3

56-14 Ny bruksrettavtale Helselagshuset.mp3

57-14 Nytt kjoken mm HElselagshuset prosjektavslutning.mp3

58-14 Fastsetting av gebyr feiing og tilsyn 2014.mp3

59-14 Godkjenning av protokoll for motet 26.6.14.mp3

Open post 26.6.14.mp3

10.10.2014

60_Meldinger.mp3

61_Barnehage-og_skulestrukturen_Hemsedal.mp3

62_KS_medverknad_lokale-regionale_prosessar_kommunereform.mp3

63_Krisefullmakt-endring.mp3

64_Sti-og_loypeplan.mp3

65_Ålrust-Eikre_hyttefelt_endring_detaljreguleringsplan.mp3

66_Delegasjonsreglement-revidering.mp3

67_Molla_detaljreguleringsplan.mp3

68_Invitasjon_samarbeid_mot_mobbing.mp3

69_ROS-analyse_Hemesedal_kommune-oppstart.mp3

70_Forpliktende_felles_samhandlingstiltak-samhandlingsreform-Hall_lokalmed_senter.mp3

71_Mari_Nymoen_eikre-soknad_fritak_politiske_verv.mp3

72_Fritak_politiske_verv-soknad_Helene_Sagabråten.mp3

73_Tilleggsval-ny_4-vara_livslop.mp3

74_Rv_52-stifting_interesseselskap.mp3

75_Godkjenning_dagens_protokoll.mp3

Åpen_post.mp3

04.12.2014

76_Meldinger.mp3

77_Tertialrapport-2.mp3

78_Totteskogen_rulleskiloype.mp3

79_Budsjett-handlingsprogram-okonomiplan.mp3

80_Informasjon_mobbing_i_skulen.mp3

81_Hoyring-forslag_oppheving_konsesjon-boplikten.mp3

82_Fritak_verv-Matilda_Sjogren.mp3

83_Fritak_verv-Sylfest_Laiingen.mp3

84_Energimerking-EPC_gjennomforing-kommunale_bygg.mp3

85_Trafikktryggleiksplan-rullering_tiltaksplan_2015.mp3

86_Forslag_regional_plan-vannforvaltning.mp3

88_Fastsetjing_valgdag_2015.mp3

89_Buskerudmuseet-Hemsedal_bygdetun-leigeavtale.mp3

90_Nye_stadnamn_Fiskum-næringsbygg_Flogo.mp3

91_Utbyggingsavtale-Tinden-endring.mp3