Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjeringar og sakar/planar til høyring

Kunngjeringar/saker til høyring

Hemsedal Fjellandsby 2

Utbyggingsavtale GolfAlpin III

I medhald av plan- og bygningsloven § 17-4 vert utbyggingsavtale mellom Hemsedal kommune og Hemsedal Hyttetomter AS, vedkommande planområde for GolfAlpin III, planid. 2016001 kunngjort.  Frist for merknadar vert sett til 21/7 - 2017.

Gå til planarkivet for å lese dokument og sjå kart, skriv inn 2016001 i søkefeltet

Langtidsopphald i sjukeheim ved Hemsedal kommune

Forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim i Hemsedal kommune ligg ute til høyring i tre veker, 21 dagar frå og med 26. mai 2017. 

Forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim i Hemsedal kommune

 

Skarsnuten detaljreguleringsplan - høyring og offentleg ettersyn

Hovudutval Plan og Ressurs gjorde i sak 21/17 den 20.4.2017 vedtak om å leggje framlegg til detaljreguleringsplan for Skarsnuten  (planID 2012014) ut til offentleg ettersyn i samsvar med §§ 5-2 og 12-10 i plan- og bygningslova.   
Formålet med planen er å leggje til rette for noko meir utbygging, samt endringar innan næring- og fritidsbebyggelse. Planframlegget er ei sammanslåing av 3 eldre planar, og både kart og føresegner er oppdatert etter nytt lovverk.
 
Endringar av planframlegget som var behandla i kommunen går fram av vedtaket i sak 21/17.  
Planframlegget ligg til gjennomsyn på internettadressa www.hemsedal.kommune.no/ kunngjeringar, samt på kommunehuset og biblioteket.
   
Innspel må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no, innan 19.juni 2017. Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat.
Høyringsbrev
Plankart
FøresegnerNB! Føresegner retta 15.5.2017
Planskildring med innspel
Risiko- og sårbarhetsanalyse
NGI Skredrapport
Informasjonsbrev om bruk av næringseiningar
Sak 21/17
Sak 83/16
Sak 85/14
Følgjebrev til revidert planframlegg
Gå til planarkivet for å lese dokument og sjå kart, skriv inn 2012014 i søkefeltet   

 

Varsel om oppstart av arbeidet med Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet  

Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet vart sist vedteke i 2013. For å kunne søkje spelemidlar og for å kunne ha ein plan for utbygging og behov i høve til idrett og fysisk aktivitet står vi no i startgropa for oppgradering av eksisterande plan.

Annonse - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.pdf

Idrett og fysisk aktivitet 2018-2021 - Prosjektbeskrivelse.pdf

2013 - 2017 Kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet.pdf

Eigedomsskatt 2017

Liste over eigedomsskatt for verk og bruk vert lagt ut til offentleg gjennomsyn i Hemsedal kommunehus og Hemsedal bibliotek i 3 veker frå 1.mars 2017. Skattelista vil også vere å finne på kommunen sine heimesider.

Eigedomsskatt 2017.pdf

Eventuell klage på utskriven eigedomsskatt for 2017 skal sendas innan 12. april 2017 til:

Hemsedal kommune

v/eigedomsskattekontoret

Hemsedalsvegen 2889

3560 Hemsedal

 postmottak@hemsedal.kommune.no

Forskrift for avfallsbehandling i Hemsedal kommune.

Saksframlegget er utarbeida av Hallingdal Renovasjon IKS i samarbeid med Hallingdalkommunene. Både forskrift og saksframlegg er likelydende for Krødsherad kommune og kommunene i Hallingdal. Dette er årsaken til at saksframlegget er skrevet på bokmål. Målformen i gjeldene forskrift som også er bokmål, er videreført i revidert forskrift.

16-01924-2 Revidert avfallsforskrift - høyring

16-01924-3 Vedtak PLR, 26012017, Sak 6_17, Revidert avfallsforskrift - høyring

Forskrift for avfallsbehandling-revidert 2016

Kommunal planstrategi 2016 – 2020: Varsel om oppstart

I tråd med Plan – og bygningslova § 10-1 har Hemsedal kommune starta arbeidet med kommunal planstrategi for inneverande kommunestyreperiode. Planstrategien skal omfatte ei drøfting av kommunen sine strategiske val innan samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk/ utbyggingspolitikk, miljø, sektorverksemd i høve til planbehov og  prioritering dei neste åra.

Prosjektplan - Gjennomføring av planstrategiarbeidet 2016.pdf

Om de har innspel eller synspunkt på kva planstrategien for Hemsedal skal innehalde, ber me om at dette vert sendt kommunen innan 02.05.2016 i form av brev eller e-post:

postmottak@hemsedal.kommune.no

Tidsline for arbeidet:

2016

  • Mars/ april :Admistrativt og politisk arbeid for å sjå på erfaringane i siste valperiode ,

                                samt å sjå på utfordingar framover i høve til ynskja utvikling – planbehov.

  • April/mai:    Politisk drøfting og forankring
  • Juni:              Kommunestyret handsamar framlegg til planstartegi  - framlegg vert lagt

                                  fram 30 dagar før endeleg vedtak

  • Sept:             Vedtak i kommunestyret