Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjeringar og sakar/planar til høyring

Kunngjeringar/saker til høyring

Svøo III - vedtak av detaljreguleringsplan

Hemsedal kommunestyre vedtok detaljreguleringsplan for Svøo III (2017002) i møte den 26.9.2017, sak 70/17.

Vedtaket kan påklagast av part eller annan med rettsleg klageinteresse jf. plan- og bygningslova § 1-9 og forvaltningslova kap. VI. Klage skal framsetjast skriftleg og sendast til Hemsedal kommune seinast 3 veker frå kunngjering eller brev er motteke. Forvaltningslova si § 18 gjev ein part rett til å gjere seg kjend med dokumenter i saka, for så vidt ikkje anna fylgjer av reglane i §§ 18 og 19. Eventuelt krav om erstatning etter plan- og bygningslova § 15-3 og krav om innløysing etter § 15-2 må være framsett skriftleg til Hemsedal kommune innan 3 år frå kunngjeringstidspunktet.

Gå til planarkivet for å lese dokument og sjå kart, skriv inn 2017002 i søkefeltet.

Forskrift om tømming av avlaupsanlegg inkludert tette tankar og bestemmingar om betaling av gebyr, Hemsedal kommune, Buskerud.

Hovudutval for Plan og Ressurs vedtok i møte 31.05.2017 i sak 54/17 (arkivsak17/00735) å leggje forslag til ny forskrift om tømming av avløpsanlegg inkludert tette tankar og bestemmingar om betaling av gebyr ut på høyring etter forvaltningslova § 37, 1. og 2. ledd.

Du finn høyringsdokumenta hjå Hemsedal kommunes tenestetorg, nettsider og på Hemsedals Folkebibliotek.

Eventuelle merknadar kan sendast til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 HEMSEDAL eller til postmottak@hemsedal.kommune.no, innan høyringsfristen 26.09.2017.

Teknisk etat

Høyring-Forskrift om tømming av avlaupsanlegg inkludert tette tankar og bestemmingar om betaling av gebyr Hemsedal kommune Buskerud.pdf

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Hovudutval for Livsløp gjorde i sak 28/17 vedtak om å leggje Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet ut til offentleg ettersyn i samsvar med § 5-2 og § 11-14 i plan- og bygningslova.

Planen skal sjå på behov i høve til idrett og fysisk aktivitet. Den er og grunnlaget for spelemiddelsøknadene.

Kommunedelplanen ligg til gjennomsyn på kommunehuset og biblioteket i perioden 13. september – 25. oktober 2017

Moglege merknader kan sendast skriftleg til Hemsedal kommune, 3560 Hemsedal eller til postmottak@hemsedal.kommune.no innan 25. oktober 2017.

Dokumenter: 

1 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018 - 2021 - ettersyn.pdf

17-00537-26 Saksutskrift - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018 - 2021.pdf

2018 Prioritert handlingsprogram (1).pdf

2018 Uprioritert handlingsprogram (1).pdf

Anleggsoversikt 2017_Nummer.pdf


Innspel FAU ved HBU 395747_1_1.pdf

Innspel Frisklivskoordinator.pdf

Innspel Hemsedal Idrettslag.pdf

Innspel Hemsedal IL v_Rulleski og skiskyting.pdf

Innspel Ungdomsrådet.pdf

Gang- og sykkelveg Holdebakken-Tuv og Tuv sentrum - områdereguleringsplan

Hovudutval for Plan og Ressurs fastsette planprogrammet for planen i møte den 21.juni 2017, sak 57/17. Føremålet med planabeidet er å regulere gangveg/turveg frå Tuv til Holdebakken og å sjå på utviklingmogelegheiter og oppdatering av gamal reguleringsplan for Tuv.
 
Planprogram - vedteke
Innspel til oppstart/planprogram
Gå til planarkivet for å lese dokument og sjå kart, skriv inn 2017003 i søkefeltet

Utbyggingsavtale GolfAlpin III

I medhald av plan- og bygningsloven § 17-4 vert utbyggingsavtale mellom Hemsedal kommune og Hemsedal Hyttetomter AS, vedkommande planområde for GolfAlpin III, planid. 2016001 lagt ut til offentelg ettersyn.  Frist for merknadar vert sett til 21/7 - 2017.

Gå til planarkivet for å lese dokument og sjå kart, skriv inn 2016001 i søkefeltet

Forskrift for avfallsbehandling i Hemsedal kommune.

Saksframlegget er utarbeida av Hallingdal Renovasjon IKS i samarbeid med Hallingdalkommunene. Både forskrift og saksframlegg er likelydende for Krødsherad kommune og kommunene i Hallingdal. Dette er årsaken til at saksframlegget er skrevet på bokmål. Målformen i gjeldene forskrift som også er bokmål, er videreført i revidert forskrift.

16-01924-2 Revidert avfallsforskrift - høyring

16-01924-3 Vedtak PLR, 26012017, Sak 6_17, Revidert avfallsforskrift - høyring

Forskrift for avfallsbehandling-revidert 2016