Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjeringar og sakar/planar til høyring

Informasjonsmøter

  • Grunneigarmøte

Tirsdag 7.juni var det grunneigarmøte ang. Stig- og løypeplan

Invitasjon

  • Områdeplan

Måndag 7. mars var det informasjonsmøte ang. Områdeplan Trøym Vest og Totteskogen.

Presentasjon Områdeplan Trøym vest

 

Kunngjeringar/saker til høyring

Skarsnuten detaljreguleringsplan - høyring og offentleg ettersyn

Hovudutval Plan og Ressurs gjorde i sak 21/17 den 20.4.2017 vedtak om å leggje framlegg til detaljreguleringsplan for Skarsnuten  (planID 2012014) ut til offentleg ettersyn i samsvar med §§ 5-2 og 12-10 i plan- og bygningslova.   
Formålet med planen er å leggje til rette for noko meir utbygging, samt endringar innan næring- og fritidsbebyggelse. Planframlegget er ei sammanslåing av 3 eldre planar, og både kart og føresegner er oppdatert etter nytt lovverk.
 
Endringar av planframlegget som var behandla i kommunen går fram av vedtaket i sak 21/17.  
Planframlegget ligg til gjennomsyn på internettadressa www.hemsedal.kommune.no/ kunngjeringar, samt på kommunehuset og biblioteket.
   
Innspel må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no, innan 19.juni 2017. Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat.
Høyringsbrev
Plankart
FøresegnerNB! Føresegner retta 15.5.2017
Planskildring med innspel
Risiko- og sårbarhetsanalyse
NGI Skredrapport
Informasjonsbrev om bruk av næringseiningar
Sak 21/17
Sak 83/16
Sak 85/14
Følgjebrev til revidert planframlegg
Gå til planarkivet for å lese dokument og sjå kart, skriv inn 2012014 i søkefeltet   

 

Attjern detaljreguleringsplan - høyring og offentleg ettersyn

Hovudutval Plan og Ressurs gjorde i sak 32/17 den 20.04.2017 vedtak om å leggje framlegg til detaljreguleringsplan for Attjern (planID: 2015003) ut til offentleg ettersyn i samsvar med §§ 5-2 og 12-10 i plan- og bygningslova. Formålet med planen er ei fortetting innanfor Heimskarområdet som ligg mellom Attjern og Lykkjavegen. Endringar av planframlegget som var behandla i kommunen går fram av vedtaket.

Planframlegget ligg til gjennomsyn på internettadressa www.hemsedal.kommune.no/kunngjeringar , samt kommunehuset og biblioteket.

Innspel må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no , innan 18. juni 2017. Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat.

Gå til planarkivet for å lese dokument og sjå kart, skriv inn 2015003 i søkefeltet.

 

Endring av detaljreguleringsplan for Svøo III - høyring og offentleg ettersyn

Hovudutval Plan og Ressurs gjorde i sak 31/17 den 20.4.2017 vedtak om å leggje framlegg til endring av detaljreguleringsplan for Svøo III  (planID 2017002) ut til offentleg ettersyn i samsvar med §§ 5-2 og 12-10 i plan- og bygningslova. Formålet med planen er å endre nokon einebustadtomter til tomannsbustadtomter, samt nokon mindre grensejusteringar.
 
Endringar av planframlegget som var behandla i kommunen går fram av vedtaket.   
Planframlegget ligg til gjennomsyn på internettadressa www.hemsedal.kommune.no/ kunngjeringar, samt på kommunehuset og biblioteket.    
Innspel må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no, innan 12.juni 2017. Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat.
Gå til planarkivet for å lese dokument og sjå kart, skriv inn 2017002 i søkefeltet   

 

F1 i Fjellandsbyen - høyring og offentleg ettersyn

Hovudutval Plan og Ressurs gjorde i sak 82/16 den 17.11.2016 vedtak om å leggje framlegg til detaljreguleringsplan for område F1 i Hemsedal Fjellandsby (planID 2016002) ut til offentleg ettersyn i samsvar med §§ 5-2 og 12-10 i plan- og bygningslova. Formålet med planen er å legge til rette for fritidsbebyggelse og næringsbebyggelse med tilhøyrande infrastruktur.
Endringar av planframlegget som var behandla i kommunen går fram av vedtaket.
Planframlegget ligg til gjennomsyn på internettadressa www.hemsedal.kommune.no/ kunngjeringar, samt på kommunehuset og biblioteket.
Innspel må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no, innan 8.juni 2017. Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat.
Gå til planarkivet for å lese dokument og sjå kart, skriv inn 2016002 i søkefeltet.

 

Varsel om oppstart av arbeidet med Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet  

Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet vart sist vedteke i 2013. For å kunne søkje spelemidlar og for å kunne ha ein plan for utbygging og behov i høve til idrett og fysisk aktivitet står vi no i startgropa for oppgradering av eksisterande plan.

Annonse - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.pdf

Idrett og fysisk aktivitet 2018-2021 - Prosjektbeskrivelse.pdf

2013 - 2017 Kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet.pdf

 

Solsiden II detaljreguleringsplan - vidare handsaming etter offentleg ettersyn

Hovudutval for Plan og Ressurs gjorde i sak 20/17 den 16.03.2017 vedtak om å stoppe vidare handsaming av planframlegget for detaljreguleringsplan Solsiden II (planId: 2015002).

Det er reguleringsplan Solsiden - Grøndalen (planId: 2008002) som er gjeldende for området

Gå til planarkivet for å lese saksutskrift og vedtak, skriv inn 2015002 i søkefeltet.
For å sjå dokument og kart for gjeldande plan skriv inn 2008002 i søkefeltet.

Eigedomsskatt 2017

Liste over eigedomsskatt for verk og bruk vert lagt ut til offentleg gjennomsyn i Hemsedal kommunehus og Hemsedal bibliotek i 3 veker frå 1.mars 2017. Skattelista vil også vere å finne på kommunen sine heimesider.

Eigedomsskatt 2017.pdf

Eventuell klage på utskriven eigedomsskatt for 2017 skal sendas innan 12. april 2017 til:

Hemsedal kommune

v/eigedomsskattekontoret

Hemsedalsvegen 2889

3560 Hemsedal

 postmottak@hemsedal.kommune.no

 Eigedomsskattekontoret v/rådmann

Forskrift for avfallsbehandling i Hemsedal kommune.

Saksframlegget er utarbeida av Hallingdal Renovasjon IKS i samarbeid med Hallingdalkommunene. Både forskrift og saksframlegg er likelydende for Krødsherad kommune og kommunene i Hallingdal. Dette er årsaken til at saksframlegget er skrevet på bokmål. Målformen i gjeldene forskrift som også er bokmål, er videreført i revidert forskrift.

16-01924-2 Revidert avfallsforskrift - høyring

16-01924-3 Vedtak PLR, 26012017, Sak 6_17, Revidert avfallsforskrift - høyring

Forskrift for avfallsbehandling-revidert 2016

 

Farmen Bustadfelt på Tuv - utsetjing av sak

Hovudutval Plan og Ressurs gjorde i sak 30/17 den 20.4.2017 følgjande vedtak:

Saka vert utsett og vert teken opp til ny 2. gangs handsaming når fylgjande punkt er utgreidd:

1. Avklaring av klausulering rundt vannkilde på Tuv. Resultatet kan eventuelt gi rom for fleire
bustadtomter i området som kommunen eig og om kommunen ynskjer å planlegge for dette.
2. Avklaring av trafikkløysingar. Utbetring/breidding av Øynevegen og gjennomføring av
trafikkareal for både buss og personbilar på arealet aust for gamle Tuv samvirkelag.
3. Kommuneplanas arealdel er under handsaming. Herunder ei avklaring av kva slag politikk for
bustadbygging som det vert lagt opp til for Tuv tettstad.
4. Gjennomføring av gang- og sykkelveg frå Moavegen til Tuv tettstad og eventuell vidareføring
fram mot Tuv oppvekstsenter.

Gå til planarkivet for å lese dokument og sjå kart, skriv inn 2016003 i søkefeltet.

 

Fjellandsbyen II - oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan

Varslingsannonse.pdf

Varsel om oppstart av planarbeid.pdf

For å sjå meir, gå inn i planarkivet via lenka nedanforog skriv 2016004 i søkefeltet:

http://www.hallingkart.no/webplan0618/

 

Kommunal planstrategi 2016 – 2020: Varsel om oppstart

I tråd med Plan – og bygningslova § 10-1 har Hemsedal kommune starta arbeidet med kommunal planstrategi for inneverande kommunestyreperiode. Planstrategien skal omfatte ei drøfting av kommunen sine strategiske val innan samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk/ utbyggingspolitikk, miljø, sektorverksemd i høve til planbehov og  prioritering dei neste åra.

Prosjektplan - Gjennomføring av planstrategiarbeidet 2016.pdf

Om de har innspel eller synspunkt på kva planstrategien for Hemsedal skal innehalde, ber me om at dette vert sendt kommunen innan 02.05.2016 i form av brev eller e-post:

postmottak@hemsedal.kommune.no

Tidsline for arbeidet:

2016

  • Mars/ april :Admistrativt og politisk arbeid for å sjå på erfaringane i siste valperiode ,

                                samt å sjå på utfordingar framover i høve til ynskja utvikling – planbehov.

  • April/mai:    Politisk drøfting og forankring
  • Juni:              Kommunestyret handsamar framlegg til planstartegi  - framlegg vert lagt

                                  fram 30 dagar før endeleg vedtak

  • Sept:             Vedtak i kommunestyret