Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjeringar og sakar/planar til høyring

Kunngjeringar/saker til høyring

Bubakken

Hovudutval Plan og Ressurs gjorde i sak 100/17 den 7.12.17 følgjande vedtak:
Hovudutval Plan og Ressurs legg med heimel i plan- og bygningslova si §§ 12-10 og 12-11 detaljreguleringsplan Bubakken (planID: 2011007) ut på offentleg ettersyn.
Hovudformålet med planen er å legge til rette for 2 nye hyttetomter og gje rammar for korleis ny bebyggelse/tilbygg skal taka omsyn til eksisterande byggeskikk. 
Planframlegget ligg til gjennomsyn på  kommunehuset og biblioteket. Innspel må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no, innan 22.februar 2018.  Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat
Gå til planarkivet for å lese dokument og sjå kart, skriv inn 2011007 i søkefeltet

Attjern

I møte den 8.11.2017 sak 81/17, vedtok Hemsedal kommunestyre detalj/områdereguleringsplan for Attjern (planID 2015003) med heimel i plan- og bygningslova si §§ 12-4 og 12-12.
Jf. plan- og bygningslova si § 1-9, jf. forvaltningslova kap. VI, kan vedtaket påklagast av partar eller andre med rettsleg klageinteresse. Eventuell klage skal framsetjast skriftleg og sendast Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal innan 3 veker frå denne kunngjeringa eller brev er motteke. Klage kan sendast elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no. Eventuelt krav om erstatning etter plan- og bygningslova § 15-3 og krav om innløysing etter § 15-2 må vere framsett skriftleg til Hemsedal kommune innan 3 år frå kunngjeringstidspunktet. Plandokumenta er tilgjengelege på kommunen si nettside www.hemsedal.kommune.no.
Gå til planarkivet for å lese dokument og sjå kart, skriv inn 2015003 i søkefeltet

F7 - Lykkja

Asplan Viak varsler om igangsetting planarbeid for detaljreguleringen av område F7 i
kommunedelplan for Markegardslia-Lykkja – Hemsedal kommune, jfr. pbl. § 12-8.
Formålet med planarbeidet er å regulere området til fritidsbebyggelse.
Planområdet ligger sør for fv. 223, like nord for Storvatnet i Markegardslia-Lykkja.
Asplan Viak AS er engasjert av Ole Grøv m.fl. til å gjennomføre planarbeidet.
Varslingsmaterialet kan også sees på www.asplanviak.no. Det bes om at eventuelle merknader
sendes skriftlig til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 ÅL
(rannveig.brattegard@asplanviak.no) innen 15.01.2018.
Gå til planarkivet for å lese dokument og sjå kart, skriv inn 2017006 i søkefeltet

Bakkestølane

Hovudutval Plan og Ressurs gjorde i sak 77/17 den 19.10.17 følgjande vedtak: 
Hovudutval Plan og Ressurs legg med heimel i §§ 12-10 og 12-11 i plan- og bygningslova detaljreguleringsplan for Bakkestølane II (planID 2013002) alternativ A, 6 hytter, ut til offentleg ettersyn.
Planframlegget ligg til gjennomsyn på internettadressa www.hemsedal.kommune.no samt kommunehuset og biblioteket. Innspel må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no, innan 15. januar 2018.  Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat
Gå til planarkivet for å lese dokument og sjå kart, skriv inn 2013002 i søkefeltet

Tinden H2

Asplan Viak varsler om igangsetting planarbeid for revisjon av Områderegulering H2 Tinden i Hemsedal skisenter (vedtatt 07.04.2011), jfr. pbl. § 12-8. Planområdet ligger i Holdeskaret, mellom Røgjin og Skigaarden i Hemsedal Skisenter, ca. 4 km sørvest for Hemsedal sentrum. Holdeskarsvegen går gjennom området.
Asplan Viak AS er engasjert av Eirik Teigen Storelia Holding AS og grunneier Olav Ødegaard til å gjennomføre planarbeidet. Varslingsmaterialet kan også sees på www.asplanviak.no.
Det bes om at eventuelle henvendelser/innspill knyttet til eksisterende hytteeiendommer innenfor planområdet sendes til Ragnhild Halbjørhus på ragnhild@hallinglos.no, mobil: 414 93 350.
Merknader til varslet planarbeid sendes skriftlig til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 ÅL (eirik.oen@asplanviak.no) innen 7.12.2017.

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Hovudutval for Livsløp gjorde i sak 28/17 vedtak om å leggje Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet ut til offentleg ettersyn i samsvar med § 5-2 og § 11-14 i plan- og bygningslova.

Planen skal sjå på behov i høve til idrett og fysisk aktivitet. Den er og grunnlaget for spelemiddelsøknadene.

Kommunedelplanen ligg til gjennomsyn på kommunehuset og biblioteket i perioden 13. september – 25. oktober 2017

Moglege merknader kan sendast skriftleg til Hemsedal kommune, 3560 Hemsedal eller til postmottak@hemsedal.kommune.no innan 25. oktober 2017.

Dokumenter: 

1 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018 - 2021 - ettersyn.pdf

17-00537-26 Saksutskrift - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018 - 2021.pdf

2018 Prioritert handlingsprogram (1).pdf

2018 Uprioritert handlingsprogram (1).pdf

Anleggsoversikt 2017_Nummer.pdf


Innspel FAU ved HBU 395747_1_1.pdf

Innspel Frisklivskoordinator.pdf

Innspel Hemsedal Idrettslag.pdf

Innspel Hemsedal IL v_Rulleski og skiskyting.pdf

Innspel Ungdomsrådet.pdf