Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjeringar og sakar/planar til høyring

Kunngjeringar/saker til høyring

Hemsedal Fjellandsby 2 detaljreguleringsplan - høyring og offentleg ettersyn

Hovudutval Plan og Ressurs gjorde i sak 55/17den 21.juni 2017 vedtak om å leggje detaljreguleringsplan for Hemsedal Fjellandsby II (planID 2016004 ) ut til offentleg ettersyn og høyring i samsvar med §§ 5-2 og 12-10 i plan- og bygningslova. 
Formålet med planen er plassering av fritids- og næringsbebyggelse, gjennomgå rekkjefølgjekrav og rydde opp i gamle føresegner og dispensasjonar slik at planen blir i tråd med det som er bygd og gjev gode rammevilkår for vidare utvikling av området. 
Endringar i planframlegget framgår av vedtaket og skal innnarbeidast i plankart/føresegner før neste politiske handsaming (hausten 2017). 
Planframlegget ligg til gjennomsyn på kommunehuset og biblioteket.

Innspel må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no, innan 1. september 2017.  
Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat. 
Gå til planarkivet for å lese dokument og sjå kart, skriv inn 2016004 i søkefeltet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Hemsedal kommunestyre gjorde 6. april i Ksak 24/17 vedtak om oppstart av arbeidet med tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for 2018 – 2021. For å få godkjent søknader om spelemidlar må alle kommunar ha godkjent kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet er eit politisk dokument, og er meint å vere eit styringsreiskap for å oppnå kommunen sine målsetjingar innan området.

Hemsedal kommunestyre vedtok i sak 50/17 den 22.juni 2017 planprogram med framdriftsplan for vidare arbeid med Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018 – 2021. Arbeidet skal vere ferdig, og planen godkjent av kommunestyret innan fristen for innsending av spelemiddelsøknader 15.januar 2018.

Sak 50 17 - Vedtak av planprogram

Planprogram

Alle innspel

Gang- og sykkelveg Holdebakken-Tuv og Tuv sentrum - områdereguleringsplan

I medhald av plan - og bygningslova §12-8 varslast oppstart av områdereguleringsplan for Gang- og sykkelveg Tuv-Holdebakken og Tuv sentrum. Hovudutval for Plan og Ressurs handsama saka i møte den 21.juni 2017, sak 57/17. Føremålet med planabeidet er å regulere gang- og sykkelveg frå Tuv til Holdebakken og å sjå på utviklingmogelegheiter og oppdatering av gamal reguleringsplan for Tuv.
Planprogram
Samstundes vert framlegg til planprogram lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med pbl §12-9.
Planprogrammet skal klarlegge kva overordna rammevilkår som gjeld for planarbeidet og planområdet med drøfting av overordna mål for utviklinga av Tuv, utgreiingsbehov og medverknad.
Innspel og plandokument
Innspel til oppstart og planprogram må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no, innan 6. august 2017.
Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat.
Planprogram - framlegg
Sak 57/17
Gå til planarkivet for å lese dokument og sjå kart, skriv inn 2017003 i søkefeltet

Utbyggingsavtale GolfAlpin III

I medhald av plan- og bygningsloven § 17-4 vert utbyggingsavtale mellom Hemsedal kommune og Hemsedal Hyttetomter AS, vedkommande planområde for GolfAlpin III, planid. 2016001 lagt ut til offentelg ettersyn.  Frist for merknadar vert sett til 21/7 - 2017.

Gå til planarkivet for å lese dokument og sjå kart, skriv inn 2016001 i søkefeltet

Langtidsopphald i sjukeheim ved Hemsedal kommune

Forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim i Hemsedal kommune ligg ute til høyring i tre veker, 21 dagar frå og med 26. mai 2017. 

Forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim i Hemsedal kommune

 

Skarsnuten detaljreguleringsplan - høyring og offentleg ettersyn

Hovudutval Plan og Ressurs gjorde i sak 21/17 den 20.4.2017 vedtak om å leggje framlegg til detaljreguleringsplan for Skarsnuten  (planID 2012014) ut til offentleg ettersyn i samsvar med §§ 5-2 og 12-10 i plan- og bygningslova.   
Formålet med planen er å leggje til rette for noko meir utbygging, samt endringar innan næring- og fritidsbebyggelse. Planframlegget er ei sammanslåing av 3 eldre planar, og både kart og føresegner er oppdatert etter nytt lovverk.
 
Endringar av planframlegget som var behandla i kommunen går fram av vedtaket i sak 21/17.  
Planframlegget ligg til gjennomsyn på internettadressa www.hemsedal.kommune.no/ kunngjeringar, samt på kommunehuset og biblioteket.
   
Innspel må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no, innan 19.juni 2017. Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat.
Høyringsbrev
Plankart
FøresegnerNB! Føresegner retta 15.5.2017
Planskildring med innspel
Risiko- og sårbarhetsanalyse
NGI Skredrapport
Informasjonsbrev om bruk av næringseiningar
Sak 21/17
Sak 83/16
Sak 85/14
Følgjebrev til revidert planframlegg
Gå til planarkivet for å lese dokument og sjå kart, skriv inn 2012014 i søkefeltet   

Eigedomsskatt 2017

Liste over eigedomsskatt for verk og bruk vert lagt ut til offentleg gjennomsyn i Hemsedal kommunehus og Hemsedal bibliotek i 3 veker frå 1.mars 2017. Skattelista vil også vere å finne på kommunen sine heimesider.

Eigedomsskatt 2017.pdf

Eventuell klage på utskriven eigedomsskatt for 2017 skal sendas innan 12. april 2017 til:

Hemsedal kommune

v/eigedomsskattekontoret

Hemsedalsvegen 2889

3560 Hemsedal

 postmottak@hemsedal.kommune.no

Forskrift for avfallsbehandling i Hemsedal kommune.

Saksframlegget er utarbeida av Hallingdal Renovasjon IKS i samarbeid med Hallingdalkommunene. Både forskrift og saksframlegg er likelydende for Krødsherad kommune og kommunene i Hallingdal. Dette er årsaken til at saksframlegget er skrevet på bokmål. Målformen i gjeldene forskrift som også er bokmål, er videreført i revidert forskrift.

16-01924-2 Revidert avfallsforskrift - høyring

16-01924-3 Vedtak PLR, 26012017, Sak 6_17, Revidert avfallsforskrift - høyring

Forskrift for avfallsbehandling-revidert 2016