Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjeringar og sakar/planar til høyring

Kunngjeringar/saker til høyring
 

Hemsedal Fjellandsby F1 - vedtak av reguleringsplan

I møte den 1.2.2018, sak 3/18 vedtok Hemsedal kommunestyre detaljreguleringsplan for Hemsedal Fjellandsby F1 med heimel i plan- og bygningslova si §§ 12-4 og 12-12.

Gå til planarkivet for å lese dokument og sjå oppdaterte planføresegner, skriv inn 2016002 i søkefeltet

 

Turveg/gangveg Tuv-Holdebakken - vedtak av reguleringsplan

I møte den 5.4.2018, sak 27/18 vedtok Hemsedal kommunestyre detaljreguleringsplan for Gangvge/turveg Holdebakken-Tuv med heimel i plan- og bygningslova si §§ 12-4 og 12-12.

Gå til planarkivet for å lese dokument og sjå oppdaterte planføresegner, skriv inn 2017004 i søkefeltet

 

Skarsnuten - vedtak av reguleringsplan

I møte den 5.4.2018, sak 26/18 vedtok Hemsedal kommunestyre detaljreguleringsplan for Gangvge/turveg Holdebakken-Tuv med heimel i plan- og bygningslova si §§ 12-4 og 12-12.

Gå til planarkivet for å lese dokument og sjå oppdaterte planføresegner, skriv inn 2012014 i søkefeltet

Hemsedal Fjellandsby II - vedtak av reguleringsplan

I møte den 1.2.2018, sak 4/18 vedtok Hemsedal kommunestyre detaljreguleringsplan for Hemsedal Fjellandsby II med heimel i plan- og bygningslova si §§ 12-4 og 12-12.

Gå til planarkivet for å lese dokument og sjå oppdaterte planføresegner, skriv inn 2016004 i søkefeltet

Kommunedelplan for energi og klima i Hemsedal kommune 2018 - 2021_Høyring av planforslag

Hemsedal kommune har utarbeidd forslag til kommunedelplan for energi og klima 2018 - 2021. Kommuneplannemnda har i sak 6/18 den 27.02.2018 vedteke å legge forslag til kommunedelplan for energi og klima 2018 -2021 ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 11-14.

Kommunestyret vedtok den 29.09.16 planprogram for revisjon av energi og klimaplan 2012-2015 for Hemsedal kommune. Planforslaget er utarbeidd i samsvar med vedteke planprogram, med unnatak av plan for framdrift. På grunn av ressurssituasjonen er planarbeidet noko forseinka.

Merknader til planforslaget vert å sende Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal (e-post: postmottak@hemsedal.kommune.no) innan 13. april 2018. Etter høyringa tek kommunen sikte på endeleg planvedtak i kommunestyret hausten 2018.

Planutkast energi - og klimaplan for Hemsedal kommune 2018 - 2021_

Vedlegg 2_Evaluering av tiltaksdelen til Energi - og klimaplan for Hemsedal kommune 2012-2015.pdf

Vedlegg 3_Meir om klimagassutslepp i Hemsedal.pdf

 

Fiskum hyttefelt Nyørk - mindre endring

Med bakgrunn i Hemsedal kommune sitt delegasjonsreglement vedteke 10.09.2015, avsnitt 6.1.3 Delegasjon til rådmann - Saker knytt til teknisk etat, vert det gjort fylgjande vedtak:

Det vert med heimel i pbl. § 12-14 vedteke mindre endring av detaljreguleringsplan Fiskum hyttefelt Nyørk.

Hovudformålet med endringa er å gi mogeligheit til oppføring av to einingar på tomt 18 og 19.

Gå til planarkivet for å lese dokument og sjå oppdaterte planføresegner, skriv inn 2014005 i søkefeltet

 

Reguleringsplan for Totteskogen - oppstart av planarbeid

REVIDERING AV REGULERINGSPLAN FOR NY NEDFART OG TOTTESKOGEN OG BRUHAUG CAMPING

Det vert med dette varsla om igangsett arbeid med endring av reguleringsplan for Totteskogen og ny nedfart Trøim sentrum (planid 2009004) med utviding i nordaust med Bruhaug camping.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for vidare utvikling, i tråd med Hemsedal kommunestyret sitt vedtak i sak 31/17.

Totten Utvikling AS i sambarbeid med Skistar AS er oppdragsgjevar for arbeida.

Grunneigarar og naboar vert varsla direkte. 

Merknader til planarbeidet kan sendast til Hallinglos AS v/ Ragnhild Halbjørhus, Granvegen 7, 3560 HEMSEDAL eller e-post ragnhild@hallinglos.no  innan 01.3.2018

Innspill får veien videre.pdf

Områdeplan Trøym vest føringar for vidare planarbeid i området.pdf

Varslingsbrev.pdf

 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Hovudutval for Livsløp gjorde i sak 28/17 vedtak om å leggje Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet ut til offentleg ettersyn i samsvar med § 5-2 og § 11-14 i plan- og bygningslova.

Planen skal sjå på behov i høve til idrett og fysisk aktivitet. Den er og grunnlaget for spelemiddelsøknadene.

Kommunedelplanen ligg til gjennomsyn på kommunehuset og biblioteket i perioden 13. september – 25. oktober 2017

Moglege merknader kan sendast skriftleg til Hemsedal kommune, 3560 Hemsedal eller til postmottak@hemsedal.kommune.no innan 25. oktober 2017.

Dokumenter: 

1 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018 - 2021 - ettersyn.pdf

17-00537-26 Saksutskrift - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018 - 2021.pdf

2018 Prioritert handlingsprogram (1).pdf

2018 Uprioritert handlingsprogram (1).pdf

Anleggsoversikt 2017_Nummer.pdf


Innspel FAU ved HBU 395747_1_1.pdf

Innspel Frisklivskoordinator.pdf

Innspel Hemsedal Idrettslag.pdf

Innspel Hemsedal IL v_Rulleski og skiskyting.pdf

Innspel Ungdomsrådet.pdf