Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjeringar og sakar/planar til høyring

Kunngjeringar/saker til høyring
 

Detaljregulering fritidsbebyggelse F7 Lykkja - oppstart av planarbeid

Det vert med dette varsla om igangsatt planarbeid for detaljreguleringen av område F7 i kommunedelplan for Markegardslia - Lykkja, jfr. pbl. § 12-8. Formålet med planarbeidet er å regulere området til fritidsbebyggelse. Planområdet ligger sør for fv. 223, like nord for Storvatnet i Markegardslia-Lykkja.

Gjeldende føringar for planområdet finn man i kommunedelplan for Markegardslia-Lykkja, PlanID 2012013 (vedtatt 18.06.2015). Området F7 er ellers uregulert, ubebygd, og uten adkomstveg.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2017006 i søkefeltet

Vassforsyning, avløp og vassmiljø 2018-2030

Kommunedelplan for vassforsyning, avløp og vassmiljø 2018-2030 lagt ut til offentleg ettersyn

I medhald av plan- og bygningslova § 11-4, har Hovudutval for plan og ressurs i sak 26/18 og 27/18 vedteke å legge følgjande planforslag ut til offentleg ettersyn:

• Hovudplan for vassforsyning 2018 – 2030
• Hovudplan for avløp og vassmiljø 2018 – 2030

Merknader til planforslaget vert å sende Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal (e-post: postmottak@hemsedal.kommune.no) innan 8. juni 2018.

Hemsedal Fjellandsby F1 - vedtak av reguleringsplan

I møte den 1.2.2018, sak 3/18 vedtok Hemsedal kommunestyre detaljreguleringsplan for Hemsedal Fjellandsby F1 med heimel i plan- og bygningslova si §§ 12-4 og 12-12.

Gå til planarkivet for å lese dokument og sjå oppdaterte planføresegner, skriv inn 2016002 i søkefeltet 

Skarsnuten - vedtak av reguleringsplan

I møte den 5.4.2018, sak 26/18 vedtok Hemsedal kommunestyre detaljreguleringsplan for Gangvge/turveg Holdebakken-Tuv med heimel i plan- og bygningslova si §§ 12-4 og 12-12.

Gå til planarkivet for å lese dokument og sjå oppdaterte planføresegner, skriv inn 2012014 i søkefeltet

Hemsedal Fjellandsby II - vedtak av reguleringsplan

I møte den 1.2.2018, sak 4/18 vedtok Hemsedal kommunestyre detaljreguleringsplan for Hemsedal Fjellandsby II med heimel i plan- og bygningslova si §§ 12-4 og 12-12.

Gå til planarkivet for å lese dokument og sjå oppdaterte planføresegner, skriv inn 2016004 i søkefeltet

Reguleringsplan for Totteskogen - oppstart av planarbeid

REVIDERING AV REGULERINGSPLAN FOR NY NEDFART OG TOTTESKOGEN OG BRUHAUG CAMPING

Det vert med dette varsla om igangsett arbeid med endring av reguleringsplan for Totteskogen og ny nedfart Trøim sentrum (planid 2009004) med utviding i nordaust med Bruhaug camping.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for vidare utvikling, i tråd med Hemsedal kommunestyret sitt vedtak i sak 31/17.

Totten Utvikling AS i sambarbeid med Skistar AS er oppdragsgjevar for arbeida.

Grunneigarar og naboar vert varsla direkte. 

Merknader til planarbeidet kan sendast til Hallinglos AS v/ Ragnhild Halbjørhus, Granvegen 7, 3560 HEMSEDAL eller e-post ragnhild@hallinglos.no  innan 01.3.2018

Innspill får veien videre.pdf

Områdeplan Trøym vest føringar for vidare planarbeid i området.pdf

Varslingsbrev.pdf