Lys i alle glas

Prosjektet "Lys i alle glas" er avslutta.

Sluttrapporten for prosjektet kan du lese her

Bakgrunn for prosjektet

  • Folketalet i distriktskommunane har i større eller mindre grad gått ned dei seinare åra. 
  • Nedgangen i folketalet gjev negative konsekvensar for lokalsamfunna. 
  • I alle kommunane står det gardsbruk utan fast busetnad.
  • Desse er attraktive bustader for mange, men dei er vanskelege å få kjøpt. 

Lys i alle glas

  • er eit samarbeidsprosjekt mellom 12 kommuner i Øvre Buskerud
  • målet er å medverke til at minst 100 fråflytta bruk får fast busetnad i Numedal, Hallingdal og Midtfylket innan 31.12. 2011
  •  fleirparten av tilflyttarane får seg arbeid i regionen eller har med seg sin eigen arbeidsplass.
Sist publisert
20.03.2013
Publisert av
Ola Frogner