Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Friskliv

Besøksadresse:

Imrevegen 30
3560 Hemsedal

Kontaktperson: Tordis Neteland

Telefon: 31 40 88 18 / 970 58 818

Friskliv - Hemsedal

Friskliv Hemsedal har sitt utspring i ei parnertskapsavtale mellom Buskerud Fylkeskommune og Hemsedal kommune.

Prioriterte satsingsområde

1.Fysisk aktivitet
2.Psykisk helse
3.Kosthald
4.Tobakksfri kvardag

Frisklivsresept

•Ein Frisklivsresept er for 3 månader. Eigenandelen er på kr. 345,-

•Eigenandelen inkluderar delteking på gruppetreningar

•Eigandelen er fastsett av kommunestyret i gebyrregulativet.

•Ein kan oppsøke Friskliv sjølv, eller bli henvist av lege, andre helsetenestar eller av NAV.

Andre tiltak:

Frisklivsentralene i Hallingdal samarbeider om ulike tiltak som t.d.

•BraMat kurs
•Tobakksfrikurs
•Kompetansehevende kurs i Kols. Prosjekt gjennomført våren 2015, med midlar frå Fylkesmannen i Buskerud
•Gjennomført Diabeteskurs 1. og 2 halvår  i 2014, med midlar frå Fylkesmannen i Buskerud
•Frisklivsløpet - eit lågterskeltilbod. Løpet har vore arrangert frå 2013. I 2015 var løpet i Hemsedal. I 2016 vert løpet arrangert på Ål, laurdag 11. juni.

Frisklivsgruppe - eit tverrfagleg tilbod

Tilbodet er for vaksne i alderen ca. 30 - 55 år, som er brukarar av tverrfaglege kommunale helsetenestar. Fokus på individuell oppfølgning og fysisk aktivitet i ei mindre gruppe i en 3 månaders periode.

Målet er ein meir aktiv og sunn livsstil, og at du i auka grad meistrer å ta vare på eigen helse. Ei individuell vurdering om deltaking føretas basert på eigen motivasjon, evne til deltaking i ei gruppe, samt andre omsyn.

Ta gjerne kontakt om du vil vite meir om kva tilbodet går ut på.

Trim for godt vaksne 65+

Om du ynskjer å vere med ta kontakt med Friskliv for å høyre kva gruppe du kan vere med i. Tilbodet er gratis.
Vi oppfordrar alle til og være med kvar torsdag. Jo fleire gonger du deltek, jo betre utbytte!

Målet er at ein skal bli fysisk sterkare, forbetre balansen og bli meir uthalden, samt å ha det morosamt i lag! Du treng ikkje vere i god form, men ver villig til å bli andpusten og varm!

Tid og sted

Stad:   Kjelleren på Bygdaheimen, Imrevegen 30.

Tid:frå      Kvar torsdag.

Gruppe 1:      kl 10:00  - 11:00. Instruktør: Tordis Neteland, tlf. 970 58 818

Gruppe 2:      kl. 11:00 - 12:00. Instruktør: Marianne Intelhus, tlf. 900 20 277

Gruppe 3:      kl. 12.30 - 13.30. Instruktør: Katrine Gabrielsen, tlf. 947 93 793 

For påmelding og ved fråvær: kontakt instruktør for den einskilde gruppa.

Transport: Viss du har behov for transport, rekvirerer vi drosje.

Bassengtrening i varmtvannsbasseng  

Vi leigar bassenget på Elverhøy i Nesbyen kvar måndag med tilgang til garderobe og basseng frå kl. 12.00 - 13.30. Nes revmatikerforening stiller med instruktør.

Påmelding for vinter/vår 2017:

Påmeldingslista er fullteikna, men det er mogleg å stå på venteliste. Påmelding til Hemsedal Frivilligsentral, tlf. 32 06 02 31. Transport er ikkje avklara enno, men vi arbeider med saka.

Har du spørsmål tek du kontakt med Frivilligsentralen, tlf.: 32 06 02 31 eller Friskliv tlf.: 970 58 818.

Helsing frå

Helselaget, Frivilligsentralen og Friskliv

Seniordans

Gla`dans - ringdans - linedance = Seniordans

Sosialt, god form for rørsle båe for kropp og hovud. Møt opp og sjå om dette kan vere noko for deg!

 

Vinter/vår 2017

Me dansar om lag annakvar onsdag. Det vert dans fylgjande datoar: 22.2, 8.3, 22.3 og 5.4.

Stad: Kjellaren på Bygdaheimen. Tid:   11.30 - 14.00

Vi dansar ein time før vi tek litt mat, og så dansar vi ein time til. Ta med mat sjølv, kaffi og te ordnar vi på Bgdaheimen. Ein treng ikkje vere med heilie tida, og det er lov å ta pausar!

Ein treng ikkje ein dansepartner for og vere med. Ein skiljar dansarane ved og nytta blå og raude band og dansar ulike ringdansar.

Seniordans er normalt ikkje eit kommunalt tilbod, men eit sjølvstendig lag. Det betalast difor ein eigenandel pr. gong på kr. 20,- pr. person til drift av dansen.

Vi fortset samarbeid med andre seniordanselag i Hallingdal, med nokon felles dansetreff.

Har du spørsmål ta kontakt med:

Friskliv v/Tordis Neteland på telefon: 31 40 88 18 eller 970 58 818.